indeks przed matura dKONKURS

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE MIEJSCE POLSKI

 

Udział w konkursie to: 
możliwość uzyskania indeksu bezpłatnych studiów politologicznych jeszcze przed maturą

Celem Konkursu jest budzenie wrażliwości wobec wartości tolerancji i solidarności, otwartości na wielokulturowość, rodzenie zainteresowania problematyką państw Europy Wschodniej oraz upowszechnianie wiedzy o inicjatywie Partnerstwa Wschodniego i roli, jaką w tym projekcie odgrywa Polska.

Konkurs kierowany jest do licealistów, przede wszystkim maturzystów z Warszawy i podwarszawskich miejscowości, którzy mają aspiracje studiowania na atrakcyjnym kierunku, jakim jest politologia o specjalnościach: sprawy międzynarodowe oraz studia wschodnie. Osoby spoza Warszawy i okolic mogą także brać udział w konkursie, jeśli planują podjęcie studiów w stolicy.

Nagrodami w konkursie są bezpłatne studia politologiczne, publikacja prac laureatów oraz wyjazd na studencki obóz naukowo – integracyjny na Ukrainę 
(szczegóły - patrz następna strona: Regulamin Konkursu)

Organizatorzy: 
Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przy współdziałaniu z pracownikami 

Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego 

Patronat medialny: 
Przegląd Powszechny, 
Perspektywy.pl

REGULAMIN KONKURSU

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.
HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE MIEJSCE POLSKI

ORGANIZATORZY: COLLEGIUM BOBOLANUM Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie przy wsparciu pracowników Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego

PATRONAT MEDIALNY: Przegląd Powszechny, Perspektywy.pl

TEMATYKA KONKURSU:

W Polsce, jak nigdzie indziej w Europie, znajdowały wspólny dom różne narody, kultury i religie. Wolność, tolerancja i inne ideały wielokulturowej republiki szlacheckiej, obejmującej swym obszarem terytoria, na których obecnie istnieją cztery samodzielne państwa Europy Wschodniej, pozwalały na jego wznoszenie nie w wyniku podbojów, lecz zawieranych traktatów.

W rodzinie narodów Europy uznawani jesteśmy za znawców tych obszarów i problematyki państw postsowieckiego imperium. Chcemy odgrywać znaczącą rolę promotora ich europejskich aspiracji. Polska zainicjowała w Unii Europejskiej projekt nazwany Partnerstwem Wschodnim, dostrzegając w nim szansę na budowanie wielowymiarowego bezpieczeństwa i nowej tożsamości Europy.

Czy to się uda? Jaką możemy spełniać w tym rolę z naszą tradycją, historią i współczesnym potencjałem? Czy życie na pograniczu kultur oznacza peryferie, czy źródło możliwości?

Przemyśl te pytania. Może też sformułuj własne i poszukaj na nie odpowiedzi, zgłaszając się do udziału w Konkursie pt: Między Wschodem a Zachodem. Historyczne i współczesne miejsce Polski.

Zapoznaj się ze szczegółami Konkursu, które prezentuje ten Regulamin.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest budzenie wrażliwości młodych ludzi wobec wartości tolerancji i solidarności, otwartości na wielokulturowość, rodzenie zainteresowania problematyką państw Europy Wschodniej oraz upowszechnianie wiedzy o inicjatywie Partnerstwa Wschodniego i roli, jaką w tym projekcie odgrywa Polska.

Konkurs kierowany jest do licealistów, przede wszystkim maturzystów z Warszawy i podwarszawskich miejscowości, którzy mają aspiracje studiowania na atrakcyjnym kierunku, jakim jest politologia o specjalnościach: sprawy międzynarodowe i studia wschodnie.

NAGRODY:

Nagroda główna to indeks bezpłatnych studiów politologicznych pierwszego stopnia w COLLEGIUM BOBOLANUM Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie, ul. Rakowiecka 61.

Dodatkowymi elementami nagrody głównej jest bezpłatne uczestnictwo w studenckim obozie naukowo – integracyjnym na Ukrainie we wrześniu 2010 r. (warunkiem udziału w obozie jest podjęcie studiów w Collegium Bobolanum) oraz publikacja pracy konkursowej przez patronów medialnych Konkursu i na stronie internetowej uczelni.

Nagroda z zajęcie II miejsca to bezpłatne studia politologiczne pierwszego stopnia w COLLEGIUM BOBOLANUM oraz bezpłatny wyjazd na obóz naukowo – integracyjny na Ukrainę we wrześniu 2010 r. (warunkiem udziału w obozie jest podjęcie studiów w Collegium Bobolanum)

Nagroda za zajęcie III miejsca to bezpłatne studia politologiczne pierwszego stopnia w COLLEGIUM BOBOLANUM (Podjęcie studiów licencjackich w Collegium Bobolanum nastąpi po spełnieniu przez laureatów Konkursu wymagań formalnych określonych w zasadach rekrutacji na studia)

PRZEBIEG I HARMONOGRAM KONKURSU

1. Upowszechnienie w szkołach wiedzy o Konkursie i organizatorach - dostarczenie do szkół plakatów i ulotek.

Termin realizacji – do 15 stycznia 2010 r.

2. Przyjmowanie zgłoszeń do Konkursu. Zgłaszanie uczestnictwa w Konkursie polega na wysłaniu drogą elektroniczną na adres e-mailowyTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wypełnionego „Formularza uczestnictwa”. Formularz do pobrania w zakładce „Aktualności” punkt „Konkurs” na stroniewww.bobolanum.edu.pl

Nieprzekraczalny termin przyjmowania zgłoszeń – 18 stycznia 2010 r. <= JUZ BYŁO !!!!

3. Zarejestrowani uczestnicy Konkursu otrzymają drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w „Formularzu uczestnictwa” materiały szkoleniowe z zakresu: program Partnerstwo Wschodnie, wiedza o krajach partnerskich. Materiały te są pomocą w pokonaniu pierwszego etapu Konkursu, którym będzie test wiedzy ze wskazanych zagadnień.

Materiały zostaną przesłane w terminie do 31 stycznia 2010 r.

4. Każdy uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w „Formularzu uczestnictwa” o terminie i miejscu przeprowadzenia I etapu Konkursu - testu wiedzy z zakresu tematycznego podanego w Pkt. 3 niniejszego Regulaminu.

Sprawdzian wiedzy odbędzie się między 16 lutego a 20 lutego 2010 r.

5. Uczestnik Konkursu, który odpowie na minimum 50% pytań zawartych w teście wiedzy zostanie zakwalifikowany do finałowego etapu Konkursu. O wynikach sprawdzianu wszyscy uczestnicy I etapu zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w „Formularzu uczestnictwa”.

Ponadto na stronie internetowej www.bobolanum.edu.pl zostanie opublikowana lista osób zakwalifikowanych do etapu finałowego.

Wyniki I etapu zostaną przekazane uczestnikom do 28 lutego 2010 r. Opublikowanie na stronie internetowej „Bobolanum” listy finalistów Konkursu nastąpi także do 28 lutego 2010 r.

6. Finaliści Konkursu zostaną zaproszeni na spotkanie organizacyjno – warsztatowe do siedziby Collegium Bobolanum, Warszawa, ul. Rakowiecka 61 w celu uzgodnienia sposobu i formy przygotowania prac finałowych. Prace finałowe mogą być przygotowywane indywidualnie lub w maksymalnie 3-osobowych zespołach. Forma prac finałowych jest dowolna. Mogą to być prace pisemne (eseje, reportaże, opowiadania, komiksy), graficzne z opisem, fotograficzne z opisem czy filmowe. Podczas spotkania zostanie także ustalony harmonogram prac indywidualnych i zespołowych oraz techniczne wymagania dotyczące nośników, na jakich prace mogą być złożone. Przedstawiony zostanie skład Komisji Konkursowej oraz szczegółowe kryteria oceny prac.

Spotkanie odbędzie się do 5 marca 2010 r

7. Prace finałowe mogą być składane w siedzibie Collegium Bobolanum, Warszawa, ul. Rakowiecka 61 (sekretariat) w terminie do 6 kwietnia 2010 r., osobiście w godzinach 9.00 – 15.30 lub drogą pocztową na podany wyżej adres (decyduje data stempla pocztowego). Praca finałowa powinna być zatytułowana w sposób nie będący powtórzeniem tematu Konkursu.

8. Praca powinna być oznaczona dowolnym kodem literowym, bez podawania danych mogących identyfikować autora lub zespół autorski. Jednocześnie do pracy powinna być dołączona zaklejona koperta oznaczona tym samym kodem, w której autor lub zespół autorski umieści swoje dane personalne zgodne z danymi zawartymi w „Formularzu uczestnictwa”.

9. Prace finałowe ocenia Komisja Konkursowa powołana przez Organizatorów. Decyzje Komisji Konkursowej są nieodwołalne i nie podlegają weryfikacji lub zaskarżeniu. Opinie Komisji Konkursowej o poszczególnych pracach nie będą udostępniane ani publikowane. Lista laureatów Konkursu zostanie ogłoszona w formie komunikatu na stronie www.bobolanum.edu.pl. Laureaci Konkursu będą także powiadomieni o wynikach drogą pocztową na adres korespondencyjny podany w „Formularzu uczestnictwa”.

Wyłonienie laureatów nastąpi do 30 kwietnia 2010 r.

10. Prace przekazane na Konkurs nie będą zwracane autorom lub zespołom autorskim. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przekazywania prac osobom trzecim oraz do ich częściowej lub całościowej publikacji. Przekazanie pracy na Konkurs oznacza wyrażenie przez autora lub zespół autorski zgody na jej nieodpłatną publikację, z zachowaniem praw autorskich, wraz z prawem do jej samodzielnej publikacji bez zgody Organizatorów, pod warunkiem podania informacji o przygotowaniu pracy na Konkurs i podstawowych informacji o Organizatorach oraz Patronach Konkursu.

11. Ogólne kryteria oceny prac to:

- wartość merytoryczna

- atrakcyjność formy

- oryginalność ujęcia tematu

- klarowność i logika przekazu

- poprawność językowa

12. Laureaci oraz pozostali finaliści Konkursu zostaną zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród i dyplomów uczestnictwa w Konkursie, która odbędzie się w siedzibie Collegium Bobolanum, Warszawa, ul. Rakowiecka 61. Termin uroczystości zostanie podany w zaproszeniu przekazanym drogą elektroniczną na adres e-mailowy podany w „Formularzu uczestnictwa”.

Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, także w zakresie poszerzenia listy nagrodzonych prac konkursowych, co uzależnione będzie od prezentowanego poziomu prac konkursowych.

 

Dane Organizatora:

Collegium Bobolanum
Papieskiego Wydziału Teologicznego 
ul. Rakowiecka 61  
02-532 Warszawa

Koordynator konkursu : dr Krzysztof Bakalarski,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Formularz uczestnictwa

MIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM.

HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE MIEJSCE POLSKI

Prosimy o podanie poniższych danych osobistych. Posłużą one wyłącznie do przekazywania informacji dotyczących konkursu oraz materiałów szkoleniowych i informacyjnych przygotowanych przez COLLEGIUM BOBOLANUM. Nie będą udostępniane osobom trzecim.

Imię i Nazwisko

.............................................................................................................................................

Wiek

.............................................................................................................................................

Nazwa szkoły

.............................................................................................................................................

Adres do korespondencji

............................................................................................................................................

e-mail

...........................................................................................................................................

Numer telefonu

...........................................................................................................................................

Zainteresowania

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Prosimy o przesłanie wypełnionego formularza na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. najpóźniej do dnia 18 stycznia 2010 roku.