Okres rekrutacji na studia trwa od 06 do 28 września 2010 r.

Należy zgłosić sie osobiście do Sekretariatu Collegium BOBOLANUM i złożyć PODANIE wraz z następującymi załącznikami.

świadectwo dojrzałości; dla kandydatów ze „starą maturą” świadectw ukończenia szkoły średniej i świadectw dojrzałości;
dowód osobisty do wglądu (paszport w przypadku obcokrajowców)
od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności;
potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej – do wglądu;
cztery zdjęcia legitymacyjne;
opinia od proboszcza lub katechety.
Pobierz formularz

Osoby studiujące już na innych uczelniach i pragnące studiować teologię jako drugi kierunek studiów zobowiązane są do dołączenia zgody Dziekana/Rektora Wydziału uczelni macierzystej na podjęcie dodatkowych studiów.

Wyniki tej rekrutacji zostaną podane 30.IX.2010 r. na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz przesłane na adres email osób zainteresowanych