Program studium licencjackiego i studiów roku doktoranckiego
na rok akademicki 2010/2011

Odpowiedzialni:

ks. dr Krzysztof Szwarc (kierownik)
oraz
ks. dr Włodzimierz Mocydlarz SJ (z-ca)

I. Wykłady z teologii „ogólnej”.

Zajęcia: czwartek, od godz. 10.00 do 15.00, ul. Dewajtis 3.

Daty w I semestrze: 21.X., 4.XI., 18.XI., 2.XII., 9.XII., 13.I., 20.I.

Daty w II semestrze: 10 II, 3 III, 10 III, 17 III, 7 IV, 12 V, 19 V.

■ 10.00- 11.30 Źródła teologii: s. dr M. Judyta Pudełko PDDM, Przyjaźń w świecie starożytnym na przykładzie Księgi Syracydesa

■ 11.45- 13.15: Teologia systematyczna: o. dr Paweł Krupa OP, Koncepcje teologii w średniowieczu.

■ 13.45-15.15: Teologia pastoralna: ks. dr Marek Tatar, Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej.

II. Wykład i seminaria specjalistyczne.

>> Specjalizacja pastoralna.

Zajęcia: czwartek, od godz. 10.00 do 17.00, ul. Dewajtis 3.

Daty w I semestrze: 28.X., 25.XI., 16.XII., 27.I.

Daty w II semestrze: 31 III, 14 IV, 26 V.

■ 10.00-12.20: Seminarium: o. prof. PWTW dr hab. Piotr Kasiłowski SJ, Biblia w katechezie.

■ 12. 30-14.00: Wykład: o. Mirosław Pilśniak OP, Teologia systemu rodzinnego.

■ 14.30-16.50: Seminarium: Ks. dr Jan Konarski, Od fenomenologii do teologii. Relacja do Boga, do bliźniego i do siebie samego.

>> Specjalizacja dogmatyczna.

Zajęcia: czwartek, od godz. 10.00 do 17.00, ul. Rakowiecka 61. AULA WIELKA

Daty w I semestrze: 28.X., 25.XI., 16.XII., 27.I.

Daty w II semestrze: 31 III, 14 IV, 26 V.

■ 10.00-12.20: Seminarium: o. dr Marek Blaza SJ, Lex orandi lex credendi. Prawdy wiary zawarte w wybranych tekstach liturgicznych Wielkiego Tygodnia w tradycji bizantyjskiej.

■ 12. 30-14.00: Wykład: o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, Teilhardowska apologetyka chrześcijaństwa.

■ 14.30-16.50: Seminarium. o. dr Michał Paluch OP, Boska transcendencja w nauczaniu soborów I tysiąclecia.

>> Specjalizacja duchowości.

Zajęcia w środy w ramachStudium Duchowości - PIŻW: ul. Dewajtis 3. (Zob. Program studiów licencjackich na PIŻW: www.pizw.edu.pl)

III. Pisanie pracy naukowej.
Uczestnik studiów zobowiązany jest w każdym roku do napisania pod kierunkiem wybranego promotora pracy naukowej (ok. 36 000 znaków) z dziedziny, w ramach której pisze pracę licencjacką/doktorską, lub dziedziny pokrewnej. Temat pracy z podpisem wybranego promotora winien być podany ks. K. Szwarcowi lub ks. W. Mocydlarzowi SJ, najpóźniej do końca stycznia. Promotorem pracy może być pracownik naukowy co najmniej z tytułem naukowym doktora.

SESJA EGZAMINACYJNA: 27 V – 18 VI. 2011 r.