Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Na posiedzeniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych ocen. 993 jednostki (można w uproszczeniu powiedzieć wydziały) otrzymały w 2017 parametryzację.

Grupy Wspólnej Oceny

Jednostki naukowe były oceniane w Grupach Wspólnej Oceny (GWO) ustalonych przez KEJN. Z tego 18 wydziałów zostało sparametryzowanych w kategorii HS1FT (humanistyczne, społeczne, filozofia, teologia), w której została sparametryzowana nasza uczelnia. Ta grupa stanowi w przybliżeniu 1,8% wszystkich sparametryzowanych wydziałów, których było 993.

Kryteria i Skala Ocen

Zespoły Ewaluacji KEJN przyznały jednostkom naukowym oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:
- kryt1: osiągnięcia naukowe i twórcze
- kryt2: potencjał naukowy
- kryt3: praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej
- kryt4: pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe zostały skategoryzowane do A+, A, B, C, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Kategoria A+ wynikała z dodatkowej oceny eksperckiej w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji. Kategoria A+ postrzegana jest jako dorównująca standardom światowym. Kategoria A jako bardzo dobry poziom osiągnięć. Kategoria B jako dobry poziom osiągnięć. Kategoria C postrzegana jest jako "bardzo poważny sygnał alarmowy". Uczelnie z tą kategorią otrzymają zalecenia do poprawy stanu uczelni i zostaną poddane kolejnej parametryzacji za rok.

Wartości ocen dla Kategorii A i B dla GWO HS1FT (wydziały filozoficzne-teologiczne):

 Kategoria  kryt1  kryt2  kryt3  kryt4
 na ocenę A  46,70  160,00  0,02  70,00
 na ocenę B  24,90    31,00  0,01  40,00

 

Wyniki parametryzacji dla GWO HS1FT

 Nr z listy       Uczelnia                                                                          Wydział kryt1 kryt2 kryt3 kryt4 Kat.
   20 Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny  42,99  196,20  0,06  33,00  B
 160 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Wydział Teologiczny  36,95  285,26  0,00  20,00  B
 326 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Wydział Filozofii  45,86  480,15  0,15  81,00  A
 331 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Wydział Teologii  45,05  967,03  0,19  38,00  A
 384 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Bobolanum  30,38    25,00  0,00  11,00  B
 385 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Joanneum  30,59    18,00  0,00    5,00  B
 386 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu  34,05  365,00  0,00  36,00  B
 618 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny  42,37  325,02  0,00  35,00  B
 651 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w W-wie - Wydział Studiów nad Rodziną  38,00    17,00  0,00  10,00  B
 652 Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Teologiczny  42,98  742,25  0,03  27,00  A
 720 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Teologiczny  49,78  322,24  0,22  43,00  A
 735 Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny  45,82  260,06  0,00  10,00  B
 736 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Wydział Filozoficzny  48,22  207,95  0,16  43,00  A
 740 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Wydział Teologiczny  45,50  400,17  0,10  44,00  A
 741 Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie - Wydział Teolog. Sekcja w Tarnowie  51,11    89,00  0,00    6,00  B
 798 Uniwersytet Szczeciński - Wydział Teologiczny  31,15  312,00  0,00  18,00  B
 811 Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Teologiczny  49,25  182,68  0,34  19,00  B
 851 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Teologii  47,26  227,08  0,05  26,00  A

 

Wnioski

Spośród 993 polskich jednostek naukowych poddanych parametryzacji 47 otrzymało najlepszą ocenę A+ (żaden wydział HS1FT), 332 ocenę A (7 wydziałów HS1FT), 467 ocenę B (11 wydziałów HS1FT), a 147 najgorszą ocenę C (żaden wydział HS1FT).

PWTW Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum były poddane parametryzacji w tym roku po raz pierwszy. Również wiele uczelni niepublicznych poddało się w tym roku parametryzacji po raz pierwszy w dużej mierze otrzymując kategorię C. Dlatego istniała duża niepewność czy wszystkie procedury zostaną dochowane i czy nie będzie pomyłek w podawaniu i klasyfikowaniu efektów działalności uczelni. Jednak zarówno Collegium Bobolanum jak i Collegium Joanneum uzyskało ocenę B, którą otrzymało w sumie 53% ocenianych wydziałów! Jak widać, wdrożenie w proces parametryzowania wypadł dobrze, a nasze wydziały mieszczą się w środkowym przedziale, do którego zakwalifikowało się najwięcej uczelni.

Od wyników tej parametryzacji dokonywanej co cztery lata zależy ilość pieniędzy otrzymywanych z ministerstwa. Nad parametryzacją 2017 pracowało 180 czołowych ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki, którzy ocenili ok. 1 mln efektów związanych z działalnością naukową uczelni.

W porównaniu z wynikami parametryzacji z roku 2013:
- znacząco wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A+ z 36 do 47 (wzrost o 30,6%)
- wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A z 308 do 332 (wzrost o 7,8%)
- zmniejszyła się liczba jednostek kategorii B z 541 do 467 (spadek o 13,7%)
- radykalnie wzrosła liczba jednostek kategorii C z 77 do 147 (wzrost o 90,9%)

Wyraźnie wzrosła liczba jednostek z najwyższą kategorią A+ i podwoiła się liczba jednostek naukowych o najniższej kategorii C. Minister Gowin ocenił, że wynika to częściowo z zaostrzenia kryteriów parametryzacji. Minister zwrócił uwagę na znaczny wzrost poziomu mierzony liczbą publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Od 2007 do 2015 r. liczba publikacji się podwoiła. W roku 2015 r. było ich już 37 tys. Minister zauważył również nierównomierne tempo rozwoju poszczególnych obszarów nauki. Wymienił, że najlepiej radzą sobie przedstawiciele nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych, "nie najgorzej" wypadają też nauki humanistyczne, a jest wyraźny regres (bardzo niesatysfakcjonujące tempo podnoszenia poziomu) w przypadku nauk społecznych.

► Tutaj można zapoznać się z Tabelą ocen uzyskanych w parametryzacji 2017 przez 993 jednostki
► Polecamy Wstępny raport na stronie Ministerstwa z 16.10.2017
► Polecamy Raport na stronie Ministerstwa z 16.10.2017
► Polecamy analizę wyników na PAP