pixabay anaterate CC0 monument 3886238b
 
KONKURS PAPIESKI
 
Chcąc podkreślić przypadającą w 2020 roku 100. rocznicę urodzin papieża Jana Pawła II, Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum oraz Studenckie Koło Naukowe "Sapere aude"
zapraszają uczniów szkół ponadpodstawowych z całej Polski
do wzięcia udziału w konkursie pod nazwą: Jan Paweł II w moim życiu.
Celem Konkursu jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, jak również wsłuchanie się w głos młodego pokolenia, jakie znaczenie ma dla niego postać Świętego Papieża. Podziel się z nami swoją refleksją, kim dla Ciebie jest Karol Wojtyła. Zachęcamy, by najpóźniej do 29 maja 2020 r. przesłać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. esej o objętości do 4 stron A4, napisanego czcionką Times New Roman o wielkości czcionki 12, interlinia 1,5, z obustronnym justowaniem. Rozstrzygnięcie Konkursu i wręczenie nagród nastąpi na początku czerwca 2020 r. 
 
PLAKAT
 
REGULAMIN KONKURSU
 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1 Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na esej nt. „Jan Paweł II w moim życiu”, zwany dalej Konkursem.
§ 2 Organizatorami Konkursu, przywoływanymi w dalszej części Regulaminu łącznie jako „Organizator”, są: Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum w Warszawie, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa, Studenckie Koło Naukowe „Sapere aude”, ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa
Będą oni wykonywali wszelkie czynności organizacyjne i techniczne związane z Konkursem.
§ 3 Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
§ 4 Konkurs ma zasięg ogólnopolski i jest przeznaczony dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
§ 5 W ramach uczestnictwa w Konkursie uczestnicy będą zobowiązani do napisania i przesłania Organizatorowi eseju (zwanego dalej Pracą konkursową) na podany niżej temat: „Jan Paweł II w moim życiu”.
§ 6 Fundatorem nagród jest Organizator.
II. WARUNKI KONKURSU
§ 7 Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie Pracy konkursowej od dnia jego ogłoszenia do dnia 29 maja 2020 r. w wersji elektronicznej, w formie załącznika (preferowany dokument w formacie word lub pdf) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
§ 8 1. Praca konkursowa powinna spełniać następujące kryteria formalne: być zgodna z tematem podanym przez Organizatora oraz poprawna pod względem gramatycznymi i ortograficznym. Praca konkursowa ma mieć objętość do 4 stron w formacie A4, napisanych czcionką Times New Roman o wielkości czcionki 12, interlinia 1,5, z obustronnym justowaniem.
2. Uczestnik jest zobowiązany do oznaczenia Pracy konkursowej swoim imieniem, nazwiskiem oraz danymi kontaktowymi (adresem mailowym oraz numerem telefonu).
3. Niespełnienie kryteriów wskazanych w ustępach poprzedzających, a także przesłanie Pracy konkursowej po wskazanym terminie, skutkuje jej odrzuceniem z przyczyn formalnych.
§ 9. Przesyłając Pracę konkursową, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej terytorialnie licencji na czas nieokreślony na korzystanie z majątkowych praw autorskich w zakresie pól eksploatacji obejmujących wprowadzenie Pracy konkursowej do pamięci komputera, korzystanie z Pracy konkursowej dla celów realizacji Konkursu oraz rozpowszechnianie Pracy konkursowej w internecie na stronie Organizatora.
3. W przypadku podjęcia przez Organizatora decyzji o wydaniu publikacji pokonkursowej nagrodzonych lub wyróżnionych Prac konkursowych Uczestnik wyraża zgodę na udzielenie Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji obejmującej pola eksploatacji w postaci rozpowszechniania Pracy konkursowej w publikacji zbiorowej wydanej metodą druku lub rozpowszechniania w ramach publikacji elektronicznej, w tym w internecie.
§ 10. 1. Konkurs jest jednoetapowy.
2. Po przesłaniu Pracy konkursowej do Organizatora Uczestnikowi nie przysługuje prawo do jej uzupełnienia lub poprawienia.
3. Uczestnikowi, który przysłał Pracę konkursową przed upływem terminu nadsyłania prac, nie przysługują z tego tytułu żadne dodatkowe uprawnienia.
4. Prace konkursowe nadesłane po terminie nie podlegają ocenie.
5. Zwycięzcą Konkursu jest osoba, która otrzymała największą liczbę głosów oddanych przez członków Jury Konkursu, którymi są: Rektor Collegium Bobolanum, Sekretarz Collegium Bobolanum, wskazany przez Rektora Collegium Bobolanum pracownik naukowy oraz Prezes Studenckiego Koła Naukowego „Sapere aude”. W przypadku równego rozkładu głosów decydujący przypada Rektorowi Collegium Bobolanum.
6. Dopuszcza się możliwość zajęcia danego miejsca przez kilka osób.
7. Z przebiegu Konkursu sporządza się protokół.
§ 11 1. W ramach Konkursu zostaną wręczone następujące nagrody:
a) I miejsce – nagroda rzeczowa
b) II miejsce – książka
c) III miejsce – książka
Osoby które zajmą I i II miejsce mogą ubiegać się o przyjęcie, na zasadzie pierwszeństwa, na studia stacjonarne organizowane przez Papieski Wydział Teologiczny Collegium Bobolanum. Organizator może ponadto przyznać wyróżnienia.
2. Nagrody, o których mowa w ust. 1 b) i 1 c) niniejszego paragrafu, zostaną wysłane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia otrzymania danych adresowych. O zachowaniu terminu decyduje data nadania nagrody. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Uczestnika błędnych danych adresowych oraz nieodebranie przesyłki, które skutkuje przepadkiem nagrody na rzecz Organizatora. Nagrody są wysyłane tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zaproszenia zwycięzców Konkursu na uroczyste wręczenie nagród.
§ 12 1. Nagród w Konkursie nie można zamienić na inne nagrody ani na ekwiwalent pieniężny.
2. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zamiany nagrody na inną rzecz lub ekwiwalent pieniężny.
3. Laureaci Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie.
III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13 1. Wzięcie udziału w Konkursie oznacza zgodę Uczestnika na warunki Konkursu określone Regulaminem.
2. Regulamin znajduje się do wglądu w sekretariacie Papieskiego Wydziału Teologicznego Collegium Bobolanum przy ul. Rakoweickiej 61 w Warszawie w godzinach urzędowania.
3. Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych Uczestnika w zakresie spełniania warunków, o których mowa w Regulaminie.
4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
5. Naruszenie postanowień Regulaminu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.
6. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem znajdą zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.
7. Udostępniane Organizatorowi dane osobowe Uczestników mogą być przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu wykonania jego obowiązków związanych z Konkursem oraz w celach informacyjno-marketingowych Organizatora. Dane będą chronione zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
8. W przypadku zmiany Regulaminu zmiana wraz z datą publikacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora. Dodatkowo Organizator prześle w formie elektronicznej do uczestników Konkursu informację o tym, że nastąpiła zmiana Regulaminu.
9. Każdy uczestnik ma prawo zwrócić się do organizatora Konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu.