Rozpoczynamy nowy rok akademicki!

► Zajęcia rozpoczynają się 1 października i wszystkie odbywają się tradycyjnie (nie on-line).

► Kalendarz Akademicki na nowy rok 2020/2021 dostępny jest w formacie PDF, na stronie Bobolanum lub w Kalendarzu Google.

► Plany zajęć dostępne są na stronie Do Pobrania

► Zarządzenie Rektora Collegium Bobolanum ks. prof. AKW. dr. hab. Piotra Aszyka SJ z dn. 29 września 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej Collegium Bobolanum w semestrze zimowym w roku akademickim 2020/2021 związanej z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

Działając na podstawie art. 23 ust. 2, art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1  ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.  – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U 2020 r., poz. 85, t.j. ze zm.), w związku z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 r., poz 374) oraz zgodnie rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządzam, co następuje:

 • Zajęcia odbywają się w formie stacjonarnej;
 • Na terenie Uczelni należy zachować zalecenia sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
 • Uczestnictwo studentów w zajęciach jest obowiązkowe bez względu na formę zajęć;
 • Student, który wykazuje symptomy stanu chorobowego nie może uczestniczyć w zajęciach;
 • Student, który nie uczestniczy w zajęciach ze względu na stan zdrowia lub nałożoną kwarantannę usprawiedliwia swoją nieobecność niezwłocznie wysyłając wiadomość e-mailem na adres sekretariatu;
 • Student znajdujący się ze względu na stan zdrowia w grupie podwyższonego ryzyka zarażeniem COVID-19 może zostać zwolniony z uczestnictwa w zajęciach stacjonarnych przez właściwego Kierownika studiów, uzyskując jednocześnie zgodę indywidualny tryb studiowania, w tym również zaliczania zajęć i zdawania egzaminów (por. Regulamin studiów, § 13 ust. 3);
 • W sekretariacie Uczelni może przebywać jeden interesant, obowiązkowo z osłoną nosa i ust;
 • Kontakt z Księgowością winien odbywać się wyłącznie drogą e-mailową lub telefoniczną, zaś dokumenty dla księgowości należy zostawiać na portierni lub w sekretariacie Collegium Bobolanum;
 • Kontakt z Kadrami winien odbywać się wyłącznie drogą e-mailową lub telefoniczną, zaś dokumenty dla kadr należy zostawiać na portierni. Interesanci mogą przebywać w biurze kadr wyłącznie w przypadku konieczności wypełnienia dokumentów lub złożenia podpisu, obowiązkowo z osłoną nosa i ust;
 • Organizowanie na terenie Uczelni spotkań, wykładów, seminariów, konferencji, liturgii z udziałem osób niebędących pracownikami lub studentami Collegium Bobolanum możliwe jest tylko z zachowaniem zasad dystansu społecznego po uzyskaniu zgody Rektora Collegium Bobolanum;
 • Zajęcia Jezuickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbywają się w Sanktuarium świętego Andrzeja Boboli w poniedziałki w godzinach 10.30-11.30 (z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego);
 • Rektor w porozumieniu z Dyrektorem Biblioteki określi zasady korzystania ze zbiorów Biblioteki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego;
 • Z infrastruktury sanitarnej Uczelni mogą korzystać jedynie studenci i pracownicy Collegium Bobolanum oraz mieszkańcy i goście Kolegium Księży Jezuitów;
 • W przypadku pogorszenia sytuacji epidemiologicznej i niemożliwości prowadzenia zajęć w formie stacjonarnej, zajęcia będą się odbywały z  wykorzystaniem  metod  i  technik kształcenia na odległość zgodnie z planem zajęć;
 • Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

► Zalecenia Sanitarne. Na terenie Uczelni należy zachować zalecenia sanitarne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia. W szczególności należy:

 • odpowiedzialnie oceniając ryzyko zarażenia siebie i innych, nosić osłonę nosa i ust poza salami wykładowymi;
 • zachować bezpieczną odległość od innych osób (rekomendowane – jest minimalnie 1,5 metra);
 • regularnie często i dokładnie myć ręce wodą z mydłem lub dezynfekować osuszone dłonie środkiem na bazie alkoholu;
 • podczas kaszlu i kichania zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzucić chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce;
 • starać się nie dotykać dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu;
 • wietrzyć pomieszczenia.

► Zasady korzystania z Biblioteki Bobolanum

 • Terminy otwarcia wypożyczalni i czytelni w roku akademickim 2020/2021: od środy do soboty w godzinach 10:30 – 17:00
 • W Bibliotece obsługiwane są jedynie osoby z aktualną legitymacją studencką, a w przypadku jej braku, posiadające ważny dowód osobisty.
 • Realizacja zamówień odbywa się do godz. 16:30; po tym czasie złożone zamówienia będzie można odebrać następnego dnia roboczego od godziny 10:30.
 • Książki czekają na odbiór 3 dni robocze.
 • Jeśli osoba ma na swoim koncie książki przetrzymane, będzie mogła odebrać kolejne  zamówione po zwrocie zaległych.
 • Do Biblioteki nie wolno wnosić jedzenia ani napojów; na terenie Biblioteki Czytelników obowiązuje wyłączenie dźwięku i wibracji w telefonach komórkowych oraz w innych urządzeniach przed wejściem do Biblioteki.
 • Korzystanie z czytelni jest możliwe jedynie po pobraniu miejscówki otrzymywanej po wręczeniu w wypożyczalni legitymacji studenckiej lub ważnego dokumentu tożsamości i po zostawieniu w szatni/szafce rzeczy osobistych (plecaków, toreb, teczek, płaszczów).
 • Szczegółowe zasady udostępniania zbiorów określają Zasady wypożyczania wywieszone w wypożyczalni.
 • Przypominamy, że studenci studiów zaocznych i podyplomowych wypożyczają książki po uiszczeniu kaucji.
 • Na terenie Biblioteki Bobolanum obowiązują zarządzenia sanitarne wydane przez Władze Uczelni (zachowanie dystansu społecznego itd.).