W naszym jezuickim wydawnictwie Rhetos w Warszawie-Falenicy została wydana kolejna z serii "Wiara i kultura" pozycja książkowa (194 strony) o. prof. dra hab. Józefa Kulisza SJ pt. Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości. Jest to kolejna próba rozmowy o wierze z niewierzącymi.

We wstępie można przeczytać: "W Teilhardowej apologii ludzkości nie znajdujemy na pierwszym miejscu argumentów z apologetyki katolickiej – teologicznej tych czasów. Francuski jezuita nie mówi, że to, co mówią o świecie i o człowieku niewierzący ludzie nauki na podstawie badań przyrodniczych, jest nieprawdziwe tylko dlatego, że inaczej mówi o tym teologia. Teilhard de Chardin już w pierwszej połowie XX w. stosował sposób i metodę argumentacji, którą wskazywał teologom i ludziom nauki Jan Paweł II. A mianowicie, aby należycie uzasadnić stanowisko Kościoła, nie należy narzucać niewierzącym poglądów wynikających z wiary, ale interpretować i chronić wartości zakorzenione w samej naturze istoty ludzkiej, jak też, dodajmy, badanej rzeczywistości. I dopiero wtedy ukazać ich sens czy też możliwość spełnienia w tajemnicy wiary."

Naszemu profesorowi Collegium Bobolanum gratulujemy i życzymy wielu przekładów książki na inne języki, tak aby stała się jak najbardziej użyteczna w zlaicyzowanym świecie. Książkę można zakupić na stronie wydawnictwa Rhetos.

Więcej o publikacjach naukowych związanych z PWTW Collegium Bobolanum

24 października 2017 r. we wtorek o godz. 12.00 odbędzie się ta uroczystość na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego (ul. Dewajtis 5, Alua Jana Pawła II). Cieszymy się, że praca medialna tego jezuity zostaje doceniona nawet w środowisku naukowym! Zapraszamy do uczestnictwa. Wstęp wolny.

25 października o. Lombardi weźmie udział w konferencji naukowej na temat teologii środków społecznego przekazu w naukach o mediach i wygłosi wykład (o. godz. 10.15). Konferencja odbędzie się na UKSW z racji 25-lecia Instytutu Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa istniejącego na Wydziale Teologicznym. Wstęp wolny

► Obszerne materiały z uroczystości wręczenia dyplomu na stronie Konferencji Episkopatu Polski i również na stronie misericors.org

► Strona UKSW

► Strona PAP

Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych (KEJN), działając na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, przeprowadził kompleksową ocenę jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 grudnia 2016 r. Ocenę przeprowadzono na podstawie informacji o efektach działalności naukowej i badawczo-rozwojowej przedstawionych przez jednostki naukowe w ankietach złożonych w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym. Na posiedzeniach 11 i 12 października 2017 r. zostały podjęte przez KEJN i jego komisje uchwały w sprawie proponowanych ocen. 993 jednostki (można w uproszczeniu powiedzieć wydziały) otrzymały w 2017 parametryzację.

Grupy Wspólnej Oceny

Jednostki naukowe były oceniane w Grupach Wspólnej Oceny (GWO) ustalonych przez KEJN. Z tego 18 wydziałów zostało sparametryzowanych w kategorii HS1FT (humanistyczne, społeczne, filozofia, teologia), w której została sparametryzowana nasza uczelnia. Ta grupa stanowi w przybliżeniu 1,8% wszystkich sparametryzowanych wydziałów, których było 993.

Kryteria i Skala Ocen

Zespoły Ewaluacji KEJN przyznały jednostkom naukowym oceny punktowe za osiągnięcia w ramach każdego z czterech kryteriów:
- kryt1: osiągnięcia naukowe i twórcze
- kryt2: potencjał naukowy
- kryt3: praktyczne efekty działalności naukowej i artystycznej
- kryt4: pozostałe efekty działalności naukowej i artystycznej.

Oceny uzyskane przez poszczególne jednostki naukowe zostały skategoryzowane do A+, A, B, C, ustalonych przez KEJN i zatwierdzonych przez Ministra. Kategoria A+ wynikała z dodatkowej oceny eksperckiej w celu wyłonienia jednostek naukowych wyróżniających się jakością prowadzonych badań naukowych lub prac rozwojowych oraz efektami ich realizacji. Kategoria A+ postrzegana jest jako dorównująca standardom światowym. Kategoria A jako bardzo dobry poziom osiągnięć. Kategoria B jako dobry poziom osiągnięć. Kategoria C postrzegana jest jako "bardzo poważny sygnał alarmowy". Uczelnie z tą kategorią otrzymają zalecenia do poprawy stanu uczelni i zostaną poddane kolejnej parametryzacji za rok.

Wartości ocen dla Kategorii A i B dla GWO HS1FT (wydziały filozoficzne-teologiczne):

 Kategoria  kryt1  kryt2  kryt3  kryt4
 na ocenę A  46,70  160,00  0,02  70,00
 na ocenę B  24,90    31,00  0,01  40,00

 

Wyniki parametryzacji dla GWO HS1FT

 Nr z listy       Uczelnia                                                                          Wydział kryt1 kryt2 kryt3 kryt4 Kat.
   20 Akademia Ignatianum w Krakowie - Wydział Filozoficzny  42,99  196,20  0,06  33,00  B
 160 Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie - Wydział Teologiczny  36,95  285,26  0,00  20,00  B
 326 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Wydział Filozofii  45,86  480,15  0,15  81,00  A
 331 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - Wydział Teologii  45,05  967,03  0,19  38,00  A
 384 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Bobolanum  30,38    25,00  0,00  11,00  B
 385 Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Joanneum  30,59    18,00  0,00    5,00  B
 386 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu  34,05  365,00  0,00  36,00  B
 618 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - Wydział Teologiczny  42,37  325,02  0,00  35,00  B
 651 Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego w W-wie - Wydział Studiów nad Rodziną  38,00    17,00  0,00  10,00  B
 652 Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Teologiczny  42,98  742,25  0,03  27,00  A
 720 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Wydział Teologiczny  49,78  322,24  0,22  43,00  A
 735 Uniwersytet Opolski - Wydział Teologiczny  45,82  260,06  0,00  10,00  B
 736 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Wydział Filozoficzny  48,22  207,95  0,16  43,00  A
 740 Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Wydział Teologiczny  45,50  400,17  0,10  44,00  A
 741 Uniwersytet Papieski JP II w Krakowie - Wydział Teolog. Sekcja w Tarnowie  51,11    89,00  0,00    6,00  B
 798 Uniwersytet Szczeciński - Wydział Teologiczny  31,15  312,00  0,00  18,00  B
 811 Uniwersytet Śląski w Katowicach - Wydział Teologiczny  49,25  182,68  0,34  19,00  B
 851 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Wydział Teologii  47,26  227,08  0,05  26,00  A

 

Wnioski

Spośród 993 polskich jednostek naukowych poddanych parametryzacji 47 otrzymało najlepszą ocenę A+ (żaden wydział HS1FT), 332 ocenę A (7 wydziałów HS1FT), 467 ocenę B (11 wydziałów HS1FT), a 147 najgorszą ocenę C (żaden wydział HS1FT).

PWTW Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum były poddane parametryzacji w tym roku po raz pierwszy. Również wiele uczelni niepublicznych poddało się w tym roku parametryzacji po raz pierwszy w dużej mierze otrzymując kategorię C. Dlatego istniała duża niepewność czy wszystkie procedury zostaną dochowane i czy nie będzie pomyłek w podawaniu i klasyfikowaniu efektów działalności uczelni. Jednak zarówno Collegium Bobolanum jak i Collegium Joanneum uzyskało ocenę B, którą otrzymało w sumie 53% ocenianych wydziałów! Jak widać, wdrożenie w proces parametryzowania wypadł dobrze, a nasze wydziały mieszczą się w środkowym przedziale, do którego zakwalifikowało się najwięcej uczelni.

Od wyników tej parametryzacji dokonywanej co cztery lata zależy ilość pieniędzy otrzymywanych z ministerstwa. Nad parametryzacją 2017 pracowało 180 czołowych ekspertów ze wszystkich dziedzin nauki i sztuki, którzy ocenili ok. 1 mln efektów związanych z działalnością naukową uczelni.

W porównaniu z wynikami parametryzacji z roku 2013:
- znacząco wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A+ z 36 do 47 (wzrost o 30,6%)
- wzrosła liczba jednostek naukowych kategorii A z 308 do 332 (wzrost o 7,8%)
- zmniejszyła się liczba jednostek kategorii B z 541 do 467 (spadek o 13,7%)
- radykalnie wzrosła liczba jednostek kategorii C z 77 do 147 (wzrost o 90,9%)

Wyraźnie wzrosła liczba jednostek z najwyższą kategorią A+ i podwoiła się liczba jednostek naukowych o najniższej kategorii C. Minister Gowin ocenił, że wynika to częściowo z zaostrzenia kryteriów parametryzacji. Minister zwrócił uwagę na znaczny wzrost poziomu mierzony liczbą publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach międzynarodowych. Od 2007 do 2015 r. liczba publikacji się podwoiła. W roku 2015 r. było ich już 37 tys. Minister zauważył również nierównomierne tempo rozwoju poszczególnych obszarów nauki. Wymienił, że najlepiej radzą sobie przedstawiciele nauk o życiu, nauk ścisłych i technicznych, "nie najgorzej" wypadają też nauki humanistyczne, a jest wyraźny regres (bardzo niesatysfakcjonujące tempo podnoszenia poziomu) w przypadku nauk społecznych.

► Tutaj można zapoznać się z Tabelą ocen uzyskanych w parametryzacji 2017 przez 993 jednostki
► Polecamy Wstępny raport na stronie Ministerstwa z 16.10.2017
► Polecamy Raport na stronie Ministerstwa z 16.10.2017
► Polecamy analizę wyników na PAP

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
28 października 2017 r. (sobota) w godz. 9.00-16.00

Ochronić wychowując. Promocja dzieł i myśli pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Wstęp wolny! Gorąco zapraszamy!

 ► PROGRAM

 ► PLAKAT

Patronat honorowy: J.E. kard. Zenon Grocholewski, Postulator sprawy kanonizacji bł. Edmunda Bojanowskiego, Matka M. Józefa Leyk, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej - Śląskie

Organizacja:

Zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP Niepokalanie Poczętej - Śląskie

Federacja Zgromadzeń Sióstr Służebniczek NMP

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie. Collegium Bobolanum

Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Katedra Pedagogiki Chrześcijańskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Sobota i niedziela 21-22 października 2017, godz. 11.00-19.00, Rakowiecka 61 (dwa pomieszczenia: Jezuickie Centrum w Akcji i Sala C)

Festiwal Podróżniczo-Chrześcijański "Daleko Bliżej - Więcej niż podróż" to dwa dni prelekcji i warsztatów o tym, jak podróżować dalej i bliżej - miejsc, kultur i ludzi. To spotkania z tymi, którzy chcą podzielić się z Wami ciekawymi historiami i doświadczeniami z podróży - tymi, które zmieniły ich życie nadając mu nowy kierunek.

Bedzie autostopowo po Europie, rowerowo po Senegalu, pieszo po drodze sw. Jakuba w Polsce i Hiszpanii, będzie o tym, jak pojechać pierwszy raz dookoła świata, o różnicach kulturowych i jak sobie z nimi (po)radzić, o wolontariacie w podrozy - czy w ogole ma sens, o tym jak zostawić wszystko i wyjechać na Madagaskar, by pomagać innym, o tym czy pomoc humanitarna i rozwojowa ma sens - czyli jak pomagać mądrze, jak zrobić recyclingowy plac zabaw dla dzieci w obozie dla uchodźców, bedzie tez o emocjach, oraz jak podróżować wśród innych kultur nie wyjeżdżając wcale. Wszystko to opowiedziane przez tych, ktorzy zapragneli, by ich podroz byla czyms wiecej, niz zwyklym zwiedzaniem i napelnianiem siebie.

► PLAKAT

PROGRAM

WSTEP WOLNY! dzięki uprzejmości Collegium Bobolanum i Jezuickiego Centrum Społecznego "W akcji", które użyczyły swoich pomieszczeń, oraz dzięki życzliwości prelegentów, którzy chcą się dzielić tym, czego nauczyli się w drodze tak po prostu - bo warto! ZAPRASZAMY!!!

 

9 października 2017 r. (poniedziałek) w Kościele Seminaryjnym przy ul. Krakowskie Przedmieście 52/54 odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2017/2018 Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jest to największe zjednoczone ciało uczelni teologicznych, seminariów duchownych i instytutów teologicznych z wielu miast Polski. Trzon stanowią Collegium Joanneum i Collegium Bobolanum, a Wielkim Kanclerzem jest Arcybiskup Metropolita Warszawski, ks. kard. Kazimierz Nycz. Uczelnia ma prawa papieskie do kształcenia teologów według wymagań Kościoła i ma uprawnienia państwowe do prowadzenia studiów wyższych zgodnie z ustawowymi wymaganiami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Dlatego też na uroczystości było obecnych jeszcze 6 biskupów, rektorzy i przedstawiciele władz uczelni świeckich, kościelnych, zakonów, zgromadzeń, instytutów.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. którą koncelebrowało 7 biskupów i ok. 80 księży profesorów, przełożonych i zaangażowanych w formację teologiczną (w tym nasi jezuici wykładowcy, o. Prowincjał Tomasz Ortmann SJ, o. Rektor Kolegium Robert Bujak SJ, o. Proboszcz z Sanktuarium św. Andrzeja Boboli Waldemar Borzyszkowski SJ). Mszy św. o 16.00 przewodniczył i homilię wygłosił Jego Eminencja Kardynał Kazimierz Nycz. W homilii ks. kardynał wyraził nadzieję: „Obyście mieli dużo pytających o sprawy najważniejsze. Także wtedy, kiedy te pytania wcale nie są proste do odpowiedzi, bo one także zmuszają profesora, aby razem z pytającym szukał rozwiązania, szukał prawdy, szedł po drogach Prawdy”. Odnosząc się do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie kard. Nycz uwrażliwił zgromadzonych na to, czego chce nas nauczyć Chrystus posyłając słowami „Idź i ty czyń podobnie”?. Wielki Kanclerz zachęcił do realizowania tego wezwania: „Trzeba kształtować umiejętności aby wiedza mogła być wykorzystana i trzeba kształtować postawy, żeby człowiek chciał, według tego czego uczy i czego się nauczył, żyć i potwierdzać swoje przekonania i wiedzę świadectwem swojego życia... Uczelnia musi być takim światłem, taką lampą do której każdy może przyjść, podejść i swoje własne sprawy i problemy oświetlić, tak żeby był pewny że jest na dobrej drodze”. Oprawę muzyczną mszy św., a następnie ceremonii inauguracji zapewnił chór studentów Instytutu Szkolenia Organistów pod dyrekcją p. dra Witolda Błaszczyka. Przy organach zasiadła p. Agnieszka Rybak, profesor Instytutu.

Po mszy św. i krótkiej przerwie, o 17.30 po odśpiewaniu Gaude Mater Polonia zgromadzonych przywitał ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW – Collegium Joanneum. Ks. Rektor Pawlina skupił się na wpływie technologii na relacje międzyludzkie: „Mamy więcej środków komunikacji, a coraz mniej rzeczywistych relacji... Człowiek rodzi się we wspólnocie, uczy się we wspólnocie i dla wspólnoty. To znaczy, że tworzą go relacje i on sam tworzy relacje. Bez tego nawet najgłębszy geniusz pozostaje głęboko nieszczęśliwy”. Zauważył, że technologiie wpływają również na poszukiwania akademickie: „Co zrobić aby nie zagubić mądrości którą przekazuje się z serca do serca? ... Aby Google nie zastąpiły myślenia?... Mamy jedno prawdziwe życie do przeżycia. Odwagi. Zaczynajmy, ale prawdziwy rok akademicki”. Następnie ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ, Rektor PWTW – Collegium Bobolanum zaprezentował działalność naukowo-dydaktyczną Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Kolejnym punktem była immatrykulacja studentów - studenci złożyli przysięgę i otrzymali indeksy. Inauguracę uświetnił wykład ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymiko zatytułowany „Cóż po Teologii w domu Akademii?”.

Następnie odśpiewano radosne Gaudeamus igitur i głos zabrał Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, który zaznaczył, że obecność na inauguracji na tej uczelni jest dla niego bardzo ważna, na uczelni której misją jest "fides et ratio". Min. Gowin wyraził nadzieję, że studia będą dla studentów wymagające, i w ten sposób będą dla nich drogą wzrostu. Na zakończenie ceremonii Inauguracji ks. Kardynał pobłogosławił zebranych, po czym uczestnicy ceremonii udali się na kolację.

Zdjęcia ze Mszy św. fot. Mirosław Wiśniewski

Zdjęcia ze Mszy i Inauguracji fot. Wojciech ŁączyńskiZdjęcia ze Mszy i Inauguracji fot. Wojciech Łączyński

Homilia ks. Kardynała Kazimierza Nycza 

Zdjęcia z Inauguracji fot. Mirosław Wiśniewski

Wprowadzenie do ceremonii inauguracji ks. Rektor Krzysztof Pawlina

Wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika wygłosił wykład zatytułowany. „Cóż po Teologii w domu Akademii?

Przemówienie Wicepremiera, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina


Rozpoczyna się nowy rok studiów! POCZĄTEK I SEMESTRU jest 2 października w poniedziałek. Jest to pierwszy dzień wykładów na studiach stacjonarnych i na Jezuickim Uniwersytecie Trzeciego Wieku7 października w sobotę jest pierwszy dzień wykładów na studiach niestacjonarnych teologii roczniki 1-4, Podyplopowego Studium Duchowości i Podyplomowego Studium Etyki dla Nauczycieli.

9 października w poniedziałek o godz. 16.00 jest UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU AKADEMICKIEGO PWTW (Collegium Bobolanum i Collegium Joanneum) w Kościele Seminaryjnym na ul. Krakowskie Przedmieście 52/54.

Program Inauguracji
- godz. 16.00 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem i z homilią J. E. Kard. Kazimierza Nycza, Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego
- godz. 17.30 Uroczysta inauguracja
  Gaude Mater Polonia
  Przemówienie ks. prof. dr hab. Krzysztofa Pawliny, Rektora PWTW – Collegium Joanneum
  Przemówienie ks. prof. dr hab. Zbigniewa Kubackiego SJ, Rektora PWTW – Collegium Bobolanum
  Immatrykulacja studentów
  Przemówienie przedstawiciela studentów
  Wykład inauguracyjny ks. prof. dr. hab. Jerzego Szymika pt. „Cóż po Teologii w domu Akademii?”
  Słowo Jego Eminencji Księdza Kardynała Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie
  Zakończenie
  Kolacja

Składamy o. Wacławowi Oszajcy SJ, naszemu wykładowcy i formatorowi młodych jezuitów życzenia wszelkich łask Bożych, które mogą przejawiać się np. w zdrowiu, szczęściu, owocach duszpasterskich i naukowych, satysfakcji z życia zakonnego i kapłańskiego, etc., etc. Niech Pan Bóg błogosławi naszemu Jubilatowi!