20200110PlakatKonkurss

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie dla teologów katolickich. Konkurs jest objęty patronatem Kardynała Kazimierza Nycza. W konkursie mogą wziąć udział naukowcy ze stopniem magistra teologii katolickiej bądź z tytułem doktora teologii katolickiej, które swe stopnie uzyskały nie wcześniej niż w 2014 roku.

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Synodalność w Kościele”

 Przykładowe zagadnienia, które wchodzą w zakres konkursu (nie trzeba się nimi sugerować, wystarczy, że praca będzie dotykała zagadnienia synodalności):

 • Synodalność jako droga, której Bóg oczekuje od Kościoła w trzecim tysiącleciu
 • Jan Paweł II wobec synodalności
 • Rola kobiet w Kościele
 • Zagrożenia: klerykalizacja świeckich i zeświecczenie duchownych
 • Zagrożenia: rozbicie jedności Kościoła
 • Czym jest synodalne zarządzanie Kościołem?
 • Synodalność a autorytet papieża
 • Synodalność: wizja synodu czy nowy model zarządzania Kościołem?
 • Synodalność: broń w walce z klerykalizmem?
 • Synodalność – kolegialność – prymat
 • Nowe ruchy kościelne: znak synodalności?

Nadesłane teksty winny spełniać następujące kryteria:

 • długość 15-30 tys. znaków (bez abstraktu i bibliografii)
 • tekst winien być anonimowy, zawierać abstrakt (200-300 słów) oraz bibliografię. Oddzielnie proszę wysłać plik z następującymi danymi: imię i nazwisko, stopień naukowy, data otrzymania stopnia naukowego, afiliacja, adres korespondencyjny.
 • niepublikowany w pismach naukowych w momencie zgłoszenia
 • dopuszczalne języki: angielski, włoski, polski
 • teksty należy przesyłać do 10. stycznia 2020 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie:

 • o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Università Gregoriana)
 • o. prof. Michał Paluch OP (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas)
 • ks. prof. Robert Woźniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca stycznia 2020 roku. Najlepsza praca zostanie uhonorowana nagrodą 1000 Euro, zaś prace, które otrzymają drugie miejsce, zostaną nagrodzone nagrodą w wysokości 150 Euro. Zwycięzca będzie zaproszony do wygłoszenia referatu na konferencji teologicznej PWTW, która odbędzie się 13 marca 2020 roku.

PLAKAT

 

International Contest for Young Catholic Theologians under the patronage of the Archbishop of Warsaw, Cardinal Kazimierz Nycz

The subject of this year’s edition: Synodality in the Church

The Pontifical Faculty of Theology in Warsaw invites submissions from students and early career researchers with MA or PhD degree in catholic theology, who have completed their respective degrees within last six years (not earlier than 2014).

The best submission will be awarded a prize of 1000 Euros, and each of the runner-up submissions will be awarded a prize of 150 Euros. The winner will be invited to deliver his or her paper during the annual theological conference in Warsaw at the Pontifical Faculty of Theology on March 13, 2020.

Examples of topics include:

 • Synodality as the path that God expects from the Church in the third millennium
 • John Paul II and synodality
 • The role of women in the Church
 • Danger: clericalization of laity and secularization of clergy
 • Danger: breaking the unity of the Church
 • What is the synodal management of the Church?
 • Synodality and the authority of pope
 • Synodality: a vision of a synod or a new model for the Church’s management?
 • Synodality: a weapon in the fight against clericalism?
 • Synodality – collegiality – primacy
 • New church movements: a sign of synodality?

Submissions should meet the following criteria:

 • 15 000 – 30 000 characters in length (without abstracts and bibliography)
 • submissions should be anonymized, should include an abstract (of 200-300 words) and a bibliography. Apart from an anonymized essay one should send a separate file with following data: name and surname, an academic degree, the date of receiving an academic degree, affiliation, and a correspondence address.
 • essays should not be published at the time of submission.
 • essays should be written in one of the following languages: English, Italian, Polish.
 • deadline for submissions is January 10, 2020. Submissions should be sent to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Submissions will be evaluated by the following jury:

 • o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Università Gregoriana)
 • o. prof. Michał Paluch OP (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas)
 • ks. prof. Robert Woźniak (Pontifical University of John Paul II in Cracow)

Results of the contest will be announced by the end of January 2020.

Poster

 

 

20191106Frejuszobronas

Z radością informujemy, że nasz wykładowca i pracownik naukowy dr Kamilla Frejusz obroniła pracę doktorską na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Praca doktorska była napisana na temat: "Wychowanie jako «dialog i spotkanie» w myśli pedagogicznej Janusza Tarnowskiego. Studium hermeneutyczno-krytyczne". Promotorem był ks. dr hab. Stanisław Chrobak prof. UKSW, a recenzentami prof. dr hab. Bogusław Śliwerski, dr h.c. multi (Uniwersytet Łódzki) i dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu). Wniosek o wyróżnienie pracy oraz o nadanie dr Kamilli Frejusz stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika przyjęty został jednogłośnie. Pani Kamilla Frejusz jest już doktorem nauk teologicznych, a teraz stała się również doktorem nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Warto jeszcze nadmienić, że p. Kamilla jest wychowankiem naszej Uczelni. Gratulujemy i życzymy dobrej pracy naukowej!

20191112swasik

12 listopada 2019 r. o. Seweryn Wąsik SJ obronił w znakomitym stylu pracę doktorską z teologii duchowości na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Recenzentami pracy byli ks. prof. Jan Machniak z UJP II z Krakowa i o. prof. Marek Sokołowski SJ z naszej uczelni PWT Bobolanum w Warszawie. Świadkami wydarzenia byli Współbracia z Czechowic Dziedzic i Warszawy, jak również Rodzina o. Seweryna, jego przyjaciele z kursu doktoranckiego oraz zaproszeni goście.

Praca pt. "Formacja duchowa chrześcijanina w rekolekcjach kard. Carlo Marii Martiniego" została oceniona bardzo wysoko z wnioskiem o wyróżnienie. Doktorat został napisany pod kierunkiem ks. prof. Stanisława Urbańskiego z UKSW, eksperta z duchowości chrześcijańskiej, który wychował już niespełna stu doktorów, w tym trzech jezuitów.

Doktorat o. Seweryna napisany jest w formie podręcznika metodycznego z duchowości ignacjańskiej. Omawia w detalach, w jaki sposób kard. Martini dawał rekolekcje ignacjańskie. Autor przeanalizował kilkadziesiąt kursów rekolekcji, by ukazać nowatorską metodę dawania ćwiczeń duchowych włoskiego jezuity.

O. Seweryn udziela rekolekcji ignacjańskich w Domu Rekolekcyjnym w Czechowicach-Dziedzicach. Naszemu nowemu Doktorowi gratulujemy i życzymy kroków na drodze naukowej AMDG.

20191026pixabay CC0 dove 3426187

Modlitwa o pokój - 26 października 2019

Obchodzimy 33. rocznicę spotkania modlitewnego przywódców religii świata w Asyżu z Janem Pawłem II. W nawiązaniu do tego międzyreligijnego Dnia Modlitwy o Pokój w Asyżu, którego inicjatorem był Jan Paweł II, przedstawiciele wielu religii spotkają się w Warszawie 26 października, aby w jednym miejscu modlić się o pokój na świecie. Spotkanie ma charakter otwarty i odbędzie się w sobotę o godzinie 19.00 w Auli Collegium Bobolanum przy ul. Rakowieckiej 61.

W spotkaniu wezmą udział:
Kardynał Kazimierz Nycz
Rabin Michael Schudrich
Mufti Nedal Abu Tabaq
W imieniu Prawosławnego Metropolity Sawy ks. dr Piotr Kosiński
Przedstawiciele Polskiej Rady Ekumenicznej
Przedstawiciele Wspólnoty Sant’Egidio

Są rzeczy, które dzielą ludzi i które ich łączą. – mówi ks. Grzegorz Giemza, dyrektor Polskiej Rady Ekumenicznej. Pokój jest taką wartością, która jest istotna dla wszystkich, niezależnie od wyznawanych poglądów i przekonań. Dążenie do pokoju może być tym co nas, jako ludzi, łączy. Pokój nie dzieje się sam, ale trzeba o niego zabiegać. Dlatego ważne jest wspólne spotykanie się w jego intencji.

Jan Paweł II zauważył w Asyżu, że „wyzwanie, jakim jest pokój, przekracza różnice religijne. Jest to problem racjonalnej jakości życia dla wszystkich, problem przetrwania ludzkości, problem życia i śmierci”. I dodał: „W obliczu tego problemu dwie rzeczy wydają się mieć najwyższą wagę i obie są wspólne nam wszystkim. Pierwszą z nich jest nakaz przezwyciężenia egoizmu, chciwości i ducha zemsty. Drugą wspólną sprawą jest przekonanie, że osiągnięcie pokoju przekracza ludzkie siły dlatego każdy z nas modli się o pokój”.

Wydarzenie towarzyszy festiwalowi muzycznemu Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju, który rozpoczął się w poniedziałek 21 października w Warszawie. Jego głównym tematem jest muzyka sakralna różnych kultur i religii. Jak podkreślają organizatorzy festiwalu z Centrum Myśli Jana Pawła II, punktem wyjścia w myśleniu o Muzyce Wiary – Muzyce Pokoju były słowa Jana Pawła II wypowiedziane na początku spotkania w Asyżu w październiku 1986 roku – Nasze spotkanie jest tylko potwierdzeniem, że ludzkość (…) angażując się w wielką sprawę pokoju, winna sięgać do swych najgłębszych i najbardziej życiodajnych źródeł (…).

 Więcej informacji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

20191022MezczyznaKobietas

22 października 2019 r. we wtorek o godz. 19.00 zapraszamy do Auli Wielkiej na spotkanie organizowane przez Studenckie Koło Naukowe Sapere Aude z cyklu Teologia ciała Jana Pawła II: "Mężczyzna i kobieta: obraz prowadzący do archetypu". Sesję prowadzi o. Jacek Olszewski OCD - proboszcz parafii św. Trójcy na Solcu. Wstęp wolny.

Studenckie Koło Naukowe Sapere Aude organizuje regularne spotkania raz w miesiącu we wtorki i zaprasza do współpracy wszystkich zainteresowanych.

PLAKAT

20191008WegryBlaza

Wykładowca Collegium Bobolanum ks. dr hab. Marek Blaza SJ został zaproszony przez prymasa Węgier do wzięcia udziału w międzynarodowej dwudniowej konferencji pt. "Ekonomiczna, społeczna i duchowa sytuacja krajów Europy Środkowej w świetle Katolickej Nauki Społecznej (The Economic, Social, and Spiritual Situation of the Central European Countries in the Light of Catholic Social Thought). Konferencja zorganizowana jest 8-9 października 2019 r. przez Watykańską Fundację Józefa Ratzingera - Benedykta XVI (Fondazione Vaticana Joseph Ratzinger – Benedetto XVI) i Wydział Teologiczny Uniwersytetu Katolickiego Pétera Pázmánya z główną siedzibą w Budapeszcie zarządzany przez Konferencję Biskupów Węgier(Pázmány Péter Catholic University, Faculty of Theology) z inicjatywy i przy wsparciu Konferencji Episkopatu Węgier.

O. Marek Blaza SJ, jako jeden z czterech zaproszonych gości, weźmie udział w panelu dyskusyjnym 9 października o 15.00 podsumowującym całą konferencję.

Celem konferencji jest przedstawienie zmian społecznych, ekonomicznych i kulturowych, które miały miejsce w regionie Europy Środkowej w ciągu ostatnich 30 lat, w poszukiwaniu moralnych odpowiedzi w świetle nauczania społecznego Kościoła katolickiego. Temat konferencji obejmuje w szczególności problemy krajów wyszehradzkich: Węgier, Polski, Słowacji i Czech, w tym innych krajów byłego bloku wschodniego pod dominacją ZSRR.

Najważniejsze tematy konferencji:
- anomalie prywatyzacji, korupcja w regionie
- trudności i straty wynikające z przejścia na gospodarkę rynkową
- trudności w samodzielnej interpretacji w stanie anomii
- wirtualna żelazna kurtyna (kulturowa i ekonomiczna), która oddziela nas od krajów zachodnich
- dynamiczna migracja młodzieży regionu na Zachód po wstąpieniu do UE.

W konferencji biorą udział zaproszeni eksperci z krajów Europy Zachodniej, m.in. z Francji, Niemiec i Włoch. Konferencja zamierza dać szerszą perspektywę dla regionu i zaoferować konkretne propozycje na przyszłość, w przekonaniu, że w świetle tradycyjnego nauczania społecznego Kościoła można zapewnić nowe odpowiedzi na pojawiające się problemy, które mogą pomóc w utrwaleniu samoświadomości regionu i sformułować miejsce i zaangażowanie państw wyszehradzkich w Europie.

Strona Konferencji

Program i Informacje o Konferencji