Okres rekrutacji na studia trwa od 06 do 28 września 2010 r.

Należy zgłosić sie osobiście do Sekretariatu Collegium BOBOLANUM i złożyć PODANIE wraz z następującymi załącznikami.

świadectwo dojrzałości; dla kandydatów ze „starą maturą” świadectw ukończenia szkoły średniej i świadectw dojrzałości;
dowód osobisty do wglądu (paszport w przypadku obcokrajowców)
od osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, zaświadczenie o rodzaju i stopniu niepełnosprawności;
potwierdzenie dokonania opłaty wpisowej – do wglądu;
cztery zdjęcia legitymacyjne;
opinia od proboszcza lub katechety.
Pobierz formularz

Osoby studiujące już na innych uczelniach i pragnące studiować teologię jako drugi kierunek studiów zobowiązane są do dołączenia zgody Dziekana/Rektora Wydziału uczelni macierzystej na podjęcie dodatkowych studiów.

Wyniki tej rekrutacji zostaną podane 30.IX.2010 r. na tablicy ogłoszeń, na stronie internetowej oraz przesłane na adres email osób zainteresowanych

ROK AKADEMICKI 2010/2011

Kalendarz na rok akademicki 2010/2011

Politologia


Semestralny program zajęć na poszczególne lata

Plan zajęć dla roczników I-II na semestr jesienny

Plan zajęć (aktualny) dla roczników I-II na semestr wiosenny


Teologia - studia stacjonarne


Semestralny program zajęć na poszczególne lata - studenci świeccy

Plan zajęć dla roczników I-II (semestr jesienny)

Plan zajęć dla roczników III-V (semestr jesienny) - studenci świeccy

Plan zajęć (aktualny) dla roczników I-II (semestr wiosenny)

Plan zajęć (aktualny) dla roczników III-V (sem. wiosenny) - studenci świeccy

Semestralny program zajęć na poszczególne lata - studenci jezuici

Plan zajęć dla roczników III-V (semestr jesienny) - studenci jezuici

Plan zajęć (aktualny) dla roczników III-V (semestr wiosenny) - studenci jezuici

 

Teologia - studia niestacjonarne


Semestralny program zajęć dla poszczególnych roczników

Plan zajęć - semestr jesienny

Plan zajęć (aktualny) oraz lektoraty - semestr wiosenny

Seminaria i monografy - teologia

Seminaria i monografy w roku akademickim 2010/2011Seminaria i monografy w roku akademickim 2010/2011

 

Teologia - studia licencjackie i doktranckie


Program studium licencjacko-doktoranckiego na rok 2010/2011

(w tym także - plan zajęć)

 

Podyplomowe Studia Duchowości

Plan zajęć na rok akademicki 2010/2011


Otwarte Studium Akademickie
oraz
Lektoraty języków starożytnych


Plan zajęć w roku akademickim 2010/2011

PWTW Collegium Bobolanum

PODYPLOMOWE STUDIA DUCHOWOŚCI - 2010/2011

Program ramowy

Rok I

w Człowiek w drodze do Boga (1)
– J. Augustyn SJ

w Duchowość chrześcijańska
– M. Sokołowski SJ

w Duchowość i psychologia
– T. Kotlewski SJ

w Modlitwa Psalmów
– A. Jacyniak SJ

w Duchowość biblijna
– P. Kasiłowski SJ

w Duchowość Ojców Kościoła
– T. Ortmann SJ

w Mistyka chrześcijańska
– T. Kotlewski SJ

w Teologia i duchowość ikony
– A. Jacyniak SJ

w Szkoły duchowości chrześcijańskiej
– A. Jacyniak SJ

w Duchowość wielkich religii świata
– Z. Kubacki SJ

Rok II

w Człowiek w drodze do Boga (2)
– J. Augustyn SJ

w Duchowość ignacjańska – teologia i praktyka
– A. Jacyniak SJ, T. Kotlewski SJ, W. Królikowski SJ

w Teologia i praktyka modlitwy chrześcijańskiej
– J. Bolewski SJ

w Filozofia, etyka i duchowość
– M. Boużyk, P. Aszyk SJ

w Psychologia i teologia rozwoju człowieka
– T. Kotlewski SJ

w Psychologia pastoralna
– A. Wielgus

w Psychologiczny i duchowy wymiar wspólnoty chrześcijańskiej
– T. Kotlewski SJ

w Egzystencjalne problemy współczesnego człowieka
– A. Jacyniak SJ

w Sztuka, literatura i duchowość
– M. Boużyk, K. Czarnecka, A. Wardak

 

Plan zajęć na rok akademicki 2010/2011
w sekcji - do pobrania

Podyplomowe Studia Duchowości
działające przy PWTW Collegium Bobolanum
zaprasza na sesję
KAPŁAN:
grzesznik czy raniony prorok
5 czerwca 2010 r. - rozpoczęcie o godz. 9.00 w Auli Wielkiej
Warszawa; ul. Rakowiecka 61

sesja-psd-5-06-2010-2-

Program studium licencjackiego i studiów roku doktoranckiego
na rok akademicki 2010/2011

Odpowiedzialni:

ks. dr Krzysztof Szwarc (kierownik)
oraz
ks. dr Włodzimierz Mocydlarz SJ (z-ca)

I. Wykłady z teologii „ogólnej”.

Zajęcia: czwartek, od godz. 10.00 do 15.00, ul. Dewajtis 3.

Daty w I semestrze: 21.X., 4.XI., 18.XI., 2.XII., 9.XII., 13.I., 20.I.

Daty w II semestrze: 10 II, 3 III, 10 III, 17 III, 7 IV, 12 V, 19 V.

■ 10.00- 11.30 Źródła teologii: s. dr M. Judyta Pudełko PDDM, Przyjaźń w świecie starożytnym na przykładzie Księgi Syracydesa

■ 11.45- 13.15: Teologia systematyczna: o. dr Paweł Krupa OP, Koncepcje teologii w średniowieczu.

■ 13.45-15.15: Teologia pastoralna: ks. dr Marek Tatar, Antropologiczne podstawy duchowości chrześcijańskiej.

II. Wykład i seminaria specjalistyczne.

>> Specjalizacja pastoralna.

Zajęcia: czwartek, od godz. 10.00 do 17.00, ul. Dewajtis 3.

Daty w I semestrze: 28.X., 25.XI., 16.XII., 27.I.

Daty w II semestrze: 31 III, 14 IV, 26 V.

■ 10.00-12.20: Seminarium: o. prof. PWTW dr hab. Piotr Kasiłowski SJ, Biblia w katechezie.

■ 12. 30-14.00: Wykład: o. Mirosław Pilśniak OP, Teologia systemu rodzinnego.

■ 14.30-16.50: Seminarium: Ks. dr Jan Konarski, Od fenomenologii do teologii. Relacja do Boga, do bliźniego i do siebie samego.

>> Specjalizacja dogmatyczna.

Zajęcia: czwartek, od godz. 10.00 do 17.00, ul. Rakowiecka 61. AULA WIELKA

Daty w I semestrze: 28.X., 25.XI., 16.XII., 27.I.

Daty w II semestrze: 31 III, 14 IV, 26 V.

■ 10.00-12.20: Seminarium: o. dr Marek Blaza SJ, Lex orandi lex credendi. Prawdy wiary zawarte w wybranych tekstach liturgicznych Wielkiego Tygodnia w tradycji bizantyjskiej.

■ 12. 30-14.00: Wykład: o. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, Teilhardowska apologetyka chrześcijaństwa.

■ 14.30-16.50: Seminarium. o. dr Michał Paluch OP, Boska transcendencja w nauczaniu soborów I tysiąclecia.

>> Specjalizacja duchowości.

Zajęcia w środy w ramachStudium Duchowości - PIŻW: ul. Dewajtis 3. (Zob. Program studiów licencjackich na PIŻW: www.pizw.edu.pl)

III. Pisanie pracy naukowej.
Uczestnik studiów zobowiązany jest w każdym roku do napisania pod kierunkiem wybranego promotora pracy naukowej (ok. 36 000 znaków) z dziedziny, w ramach której pisze pracę licencjacką/doktorską, lub dziedziny pokrewnej. Temat pracy z podpisem wybranego promotora winien być podany ks. K. Szwarcowi lub ks. W. Mocydlarzowi SJ, najpóźniej do końca stycznia. Promotorem pracy może być pracownik naukowy co najmniej z tytułem naukowym doktora.

SESJA EGZAMINACYJNA: 27 V – 18 VI. 2011 r.

strzalka-bluRekrutację na studia w roku akademickim 2010/2011
prowadzimy w oparciu o Uchwałe Rady Sekcji nr 04/06/2009
z dnia 3 czerwca 2009 r.

Rekrutację rozpoczynamy 1 czerwca 2010 r.

Szczegółowe informacje
dotyczące sposobów i terminów zgłaszania się
na wybrane kierunki i formy studiów
znajdują się w poszczególnych folderach.