20191205SympozjumJPII

PAPIESKI WYDZIAŁ TEOLOGICZNY W WARSZAWIE

zaprasza na SYMPOZJUM TEOLOGICZNE

pt. Dziedzictwo św. Jana Pawła II w 100. rocznicę urodzin

w Collegium Bobolanum, ul. Rakowiecka 61, Aula C

CZWARTEK 5 grudnia 2019 r., godz. 9.30-13.30

 

PROGRAM


9.30
Powitanie

9.45-10.15 – ks. Robert Skrzypczak: Personalizm św. Jana Pawła II

10.15-10.45 – o. Dariusz Gardocki SJ: Antropologia teologiczna
                                                                                      św. Jana Pawła II

10.45-11.15 – Anna Maliszewska: „Nowy feminizm” św. Jana Pawła II
                                                               w kontekście teologii feministycznej

11.15-11.45 – Przerwa na kawę

 • – o. Zbigniew Kubacki SJ: Wkład św. Jana Pawła II w dialog międzyreligijny
 • – Paweł Zuchniewicz: Teologia ciała św. Jana Pawła II

12.45-13.30 Dyskusja panelowa

20191127DypSalijb20191127DypCsontosb

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie ma zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa o. prof. dr. hab. Jackowi Salijowi OP i o. prof. ThDr. Ladislavovi Csontosovi SJ, PhD.

Zapraszamy 27 listopada 2019 roku do budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi (dawna Centralna Biblioteka Rolnicza) przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Początek uroczystości o godz. 16.00.

Program uroczystości

godz. 16.00
Gaude Mater Polonia
powitanie gości – ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina, Rektor PWTW

godz. 16.15
laudacja – ks. prof. dr hab. Józef Warzeszak (PWTW – Collegium Joanneum)
laudacja – ks. prof. dr hab. Józef Kulisz SJ (PWTW – Collegium Bobolanum)

godz. 16.45
nadanie doktoratu honoris causa o. prof. dr. hab. Jackowi Salijowi OP
nadanie doktoratu honoris causa o. prof. ThDr. Ladislavovi Csontosovi SJ, PhD

godz. 17.00
wykład doktora honoris causa o. prof. dr. hab. Jacka Salija OP
wykład doktora honoris causa o. prof. ThDr. Ladislava Csontosa SJ, PhD

godz. 17.30
słowo kard. Kazimierza Nycza, Wielkiego Kanclerza PWTW
wystąpienia okolicznościowe
zakończenie

godz. 18.00
kolacja

O. Jacek Salij OP urodził się 19 sierpnia 1942 r. w Budach na Wołyniu, w okolicach Dubna, Krzemieńca i Beresteczka, jako drugie dziecko Józefa Salija i Agnieszki, z domu Ostolskiej. Miał trzech braci i pięć sióstr. Na chrzcie otrzymał imię Eugeniusz. Imię św. Jacka Odrowąża zostało mu nadane w zakonie. Jest wybitnym teologiem, duszpasterzem i autorem licznych publikacji naukowych, tłumaczeń, a także dzieł popularnonaukowych. Przez wiele lat był wykładowcą na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Przez długie lata w miesięczniku „W drodze” prowadził korespondencję z czytelnikami na tematy związane z wiarą, pod ogólnym szyldem: „Szukającym drogi”. Po święceniach o. Salij został skierowany do pomocy w krakowskim ośrodku duszpasterstwa akademickiego „Beczka”, następnie zaś, przez ponad dziesięć lat (1971–1983), był opiekunem Sekcji Kultury warszawskiego Klubu Inteligencji Katolickiej. 3 maja 2007 roku prezydent RP Lech Kaczyński odznaczył o. Salija Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski. Dziesięć lat później otrzymał z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski za zasługi dla rozwoju teologii i filozofii, za działalność na rzecz transformacji ustrojowej Polski, a także za osiągnięcia w pracy literackiej i publicystycznej.

O. Ladislav Csontos SJ urodził się 23 marca 1952 r. w Piešt’nach – w Pieszczanach na Słowacji. Maturę uzyskał w 1970 r., po czym rozpoczął studia na uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie na Wydziale Przyrodoznawstwa – studiował matematykę. Gdy jego matematyczne studia zbliżały się do końca, był już od roku w tajnym nowicjacie u Jezuitów. Po ukończeniu matematyki podjął pracę w  Słowackiej Komisji Planowania w Bratysławie, w której pracował do 1990 r., do upadku komunizmu. Jednocześnie, po ukończeniu nowicjatu, zaczął studia filozoficzno-teologiczne w Jezuickim Instytucie Teologicznym św. Alojzego,  działającym  w podziemiu na  Słowacji. Święcenia kapłańskie przyjął tajnie we Wrocławiu w 1980 r. W 1982 roku uzyskał doktorat z matematyki na Wydziale Matematyki i Fizyki (RNDr.), na Uniwersytecie Komeńskiego w Bratysławie. Następny stopień naukowy uzyskał w 1992 – a był to stopień Licencjata teologii – na naszej Uczelni – Papieskim Wydziale w Warszawie i zaczął  wykłady z filozofii na Jezuickim Instytucie Teologicznym  św. Alojzego w Bratysławie, który po upadku komunizmu zaczął oficjalnie działać, a od 1992 r. funkcjonował już w ramach uniwersytetu w Trnawie. W 1996 r. został Dyrektorem Jezuickiego Instytutu Teologicznego św. Alojzego, a kiedy Instytut stał się Wydziałem Teologii  uniwersytetu w Trnawie, był to rok 1997, został jego pierwszym dziekanem. Dzięki jego staraniom, na Wydziale Teologii, powołano kierunek studiów filozofii chrześcijańskiej, którym kieruje do dziś.

 

20200110PlakatKonkurss

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie zaprasza do udziału w międzynarodowym konkursie dla teologów katolickich. Konkurs jest objęty patronatem Kardynała Kazimierza Nycza. W konkursie mogą wziąć udział naukowcy ze stopniem magistra teologii katolickiej bądź z tytułem doktora teologii katolickiej, które swe stopnie uzyskały nie wcześniej niż w 2014 roku.

Temat tegorocznej edycji konkursu brzmi: „Synodalność w Kościele”

 Przykładowe zagadnienia, które wchodzą w zakres konkursu (nie trzeba się nimi sugerować, wystarczy, że praca będzie dotykała zagadnienia synodalności):

 • Synodalność jako droga, której Bóg oczekuje od Kościoła w trzecim tysiącleciu
 • Jan Paweł II wobec synodalności
 • Rola kobiet w Kościele
 • Zagrożenia: klerykalizacja świeckich i zeświecczenie duchownych
 • Zagrożenia: rozbicie jedności Kościoła
 • Czym jest synodalne zarządzanie Kościołem?
 • Synodalność a autorytet papieża
 • Synodalność: wizja synodu czy nowy model zarządzania Kościołem?
 • Synodalność: broń w walce z klerykalizmem?
 • Synodalność – kolegialność – prymat
 • Nowe ruchy kościelne: znak synodalności?

Nadesłane teksty winny spełniać następujące kryteria:

 • długość 15-30 tys. znaków (bez abstraktu i bibliografii)
 • tekst winien być anonimowy, zawierać abstrakt (200-300 słów) oraz bibliografię. Oddzielnie proszę wysłać plik z następującymi danymi: imię i nazwisko, stopień naukowy, data otrzymania stopnia naukowego, afiliacja, adres korespondencyjny.
 • niepublikowany w pismach naukowych w momencie zgłoszenia
 • dopuszczalne języki: angielski, włoski, polski
 • teksty należy przesyłać do 10. stycznia 2020 roku na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Prace zostaną ocenione przez jury w składzie:

 • o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Università Gregoriana)
 • o. prof. Michał Paluch OP (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas)
 • ks. prof. Robert Woźniak (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II)

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do końca stycznia 2020 roku. Najlepsza praca zostanie uhonorowana nagrodą 1000 Euro, zaś prace, które otrzymają drugie miejsce, zostaną nagrodzone nagrodą w wysokości 150 Euro. Zwycięzca będzie zaproszony do wygłoszenia referatu na konferencji teologicznej PWTW, która odbędzie się 13 marca 2020 roku.

PLAKAT

 

International Contest for Young Catholic Theologians under the patronage of the Archbishop of Warsaw, Cardinal Kazimierz Nycz

The subject of this year’s edition: Synodality in the Church

The Pontifical Faculty of Theology in Warsaw invites submissions from students and early career researchers with MA or PhD degree in catholic theology, who have completed their respective degrees within last six years (not earlier than 2014).

The best submission will be awarded a prize of 1000 Euros, and each of the runner-up submissions will be awarded a prize of 150 Euros. The winner will be invited to deliver his or her paper during the annual theological conference in Warsaw at the Pontifical Faculty of Theology on March 13, 2020.

Examples of topics include:

 • Synodality as the path that God expects from the Church in the third millennium
 • John Paul II and synodality
 • The role of women in the Church
 • Danger: clericalization of laity and secularization of clergy
 • Danger: breaking the unity of the Church
 • What is the synodal management of the Church?
 • Synodality and the authority of pope
 • Synodality: a vision of a synod or a new model for the Church’s management?
 • Synodality: a weapon in the fight against clericalism?
 • Synodality – collegiality – primacy
 • New church movements: a sign of synodality?

Submissions should meet the following criteria:

 • 15 000 – 30 000 characters in length (without abstracts and bibliography)
 • submissions should be anonymized, should include an abstract (of 200-300 words) and a bibliography. Apart from an anonymized essay one should send a separate file with following data: name and surname, an academic degree, the date of receiving an academic degree, affiliation, and a correspondence address.
 • essays should not be published at the time of submission.
 • essays should be written in one of the following languages: English, Italian, Polish.
 • deadline for submissions is January 10, 2020. Submissions should be sent to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Submissions will be evaluated by the following jury:

 • o. prof. Dariusz Kowalczyk SJ (Pontificia Università Gregoriana)
 • o. prof. Michał Paluch OP (Pontifical University of Saint Thomas Aquinas)
 • ks. prof. Robert Woźniak (Pontifical University of John Paul II in Cracow)

Results of the contest will be announced by the end of January 2020.

Poster