Do uzyskania doktoratu wymagane jest:

  •   posiadanie dyplomu licencjatu kanonicznego przynajmniej z oceną dobrą;
  •   uczęszczanie przez jeden rok na kursy i seminaria specjalistyczne;
  •   opracowanie pod kierownictwem profesora dysertacji doktorskiej.

 Pisanie pracy naukowej.

Uczestnik studiów zobowiązany jest w każdym roku do napisania pod kierunkiem wybranego promotora pracy naukowej (ok. 36 000 znaków) z dziedziny, w ramach której pisze pracę doktorską lub dziedziny pokrewnej. Temat pracy z podpisem wybranego promotora winien być podany ks. K. Szwarcowi lub ks. W. Mocydlarzowi SJ, najpóźniej do końca stycznia. Promotorem pracy może być pracownik naukowy co najmniej z tytułem naukowym  doktora.

 Regulamin studiów doktoranckich

Odpowiedzialni:

ks. dr Krzysztof Szwarc (kierownik)
ks. dr Włodzimierz Mocydlarz SJ (z-ca kierownika)