PROGRAM

 1. Wprowadzenie do etyki
 2. Społeczeństwo biznesu
 3. Standardy etyczne w biznesie i administracji
 4. Dylematy etyczne w biznesie i administracji
 5. Audyt etyczny
 6. Komunikacja interpersonalna w biznesie i administracji
 7. Etyka lobbingu
 8. Etyka zarządzania kryzysem
 9. Etyka zarządzania zmianą
 10. Społeczna odpowiedzialność biznesu
 11. Etyka w państwie obywatelskim

 

 

 • 12 spotkań w semestrze (3 soboty w miesiącu, od 9.00 do 17.30)
 • Zajęcia prowadzone przez ekspertów, odbywają się w formie wykładów, warsztatów oraz case studys
 • Wykłady prowadzone są w języku polskim i angielskim
 • Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń
 • Terminy zajęć na stronie: www.bobolanum.edu.pl
 • Opłata za studia: 3000 PLN

 

 

Podyplomowe Studia:

Etyka w Biznesie i Administracji

Wykształcony w dziedzinie etyki lider to ten, kto jest wyposażony w świadomość etyczną. Posiada etyczne umiejętności rozumowania. Jest gotowy do przyjęcia obowiązków z tytułu zarządzania (etycznego) a przed podjęciem decyzji posiada umiejętność uwzględniania interesów wielu stron.

Początek 21 wieku ukazał ogrom bezprecedensowych korporacyjnych skandali w Ameryce, a następnie na całym świecie. Nazwy takie jak Arthur Anderson, Adelphia, British Petroleum, Dynegy, Enron, Healthsouth, KPMG, Toyota, i WorldCom dominują w powszechnej świadomość jako przykłady skandali korporacyjnych na niespotykaną do tej pory skalę. Można wymienić długą listę liderów biznesu, obwinianych o celowe oszustwa lub niegodziwości. Wszyscy oni byli kształceni według najnowszych zasad programów MBA, gdzie wykładano etykę. Oczekiwano, że skutecznie i poprawnie etycznie poprowadzą oni kierowane przez siebie korporacje, zgodnie z najwyższymi normami oraz standardami organizacyjnymi.

Na bazie bezprecedensowego kryzysu w skali całego globu, pojawili się krytycy którzy twierdzą, że programy MBA zachęcają swoich studentów do koncentrowania się zbytnio na umiejętnościach analitycznych w celu manipulowania krótkoterminowymi zyskami, wszystko po to by zwiększyć wydajność za wszelką cenę bez uwzględnienia jakichkolwiek etycznych działań.

Krytycy Business Ethics – który jest składową programu MBA – twierdzą, że teoretyczne podstawy edukacji biznesowej były związane z uchybieniami etycznymi przywódców wykształconych w szkołach biznesu. Szkoły biznesu uczyły ekonomicznego liberalizmu, a teoria koncentrująca się na krótkoterminowych zyskach kosztem długoterminowej rentowności stanowiła fundament wszelkich podejmowanych decyzji. Szkoły biznesu z dumą pokazywały i wprowadzały do obrotu na fali spektakularnych sukcesów, swoich absolwentów MBA, nie ponosząc żadnej odpowiedzialności za ich etyczne działania, które w końcu doprowadziły do spektakularnych awarii.

Kolejnym argumentem za brakiem odpowiedniej edukacji etycznej w programach MBA był konkurencyjny charakter rankingów krajowych i międzynarodowych. Rankingi programów MBA, kładły nacisk na kursy, analizy i ilościowe badania. Nie odnosiły się w żadnej mierze do oceny podejmowanych działań pod kątem etycznych zachowań liderów.

Odpowiadając na pytanie o przyczyny problemów w edukacji zarządzania analitycy twierdzą, że szkoły biznesu wypracowały samobójczy model edukacji biznesowej polegający na tym, że uczyły one wielu umiejętności technicznych na najwyższym poziomie, a równocześnie zabrakło im wspierania technik kształtujących wysoki poziom odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Szkoły biznesu uczyły, i nadal uczą jedynie przywództwa, jako zorientowanego na przetwarzanie różnego rodzaju informacji, które koncentrują się jedynie na twardych kursach ilościowych. Uczą ekonomii, umiejętności zawierania transakcji, liberalizmu gospodarczego. Brakuje jednak kształcenia w dziedzinie odpowiedzialności za wysoki poziom etyczny procesów zarządzania.

Fala krytyki która dotknęła Business Ethics, jako składową programu MBA, zaowocowała powstaniem Associations Advance Collegiate Schools of Business (AACSB). Tworzy ona nowe standardy akredytacyjne programów uczących etyki biznesu. Obecna sytuacja w tej dziedzinie nauki zachęca do myślenia głębszego i twórczego o tym, jak odpowiedzieć na pojawiającą się potrzebę kształcenia w przedmiocie Business Ethics. Kształcenie ma wykreować liderów biznesu, by umieli oni podejmować decyzje w ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Zdefiniowano cztery szerokie tematy jako istotne dla kształcenia kompleksowego etyki. Są nimi: a.) społeczna odpowiedzialność biznesu; b) podejmowanie etycznych decyzji; c) etyczne przywództwo; d.) corporate governance (ład korporacyjny, nadzór właścicielski). Wspomniane obszary są postrzegane jako podstawy kompleksowej i realnej edukacji w dziedzinie etyki.

Społeczna odpowiedzialność biznesu

Takie zdefiniowanie obszarów, wskazuje na pierwszą odpowiedzialność biznesu w przestrzeni społecznej. Oprócz zapewnienia zysku dla właścicieli lub akcjonariuszy, biznes powinien prowadzić do działań zgodnych z prawem, w oparciu o produkcję produktów i usług bezpiecznych. Tworzenie miejsc pracy i inwestycji poprzez komercjalizację nowych technologii oraz zminimalizowanie negatywnych skutków społecznych i środowiskowych. Biznes i społeczeństwo były i są wzajemnie od siebie zależne. Społeczeństwo zależy od biznesu bo to on tworzy jego bogactwo. Firmy zaś są zależne od społeczeństwa i środowiska, w których spotkają się z obowiązkiem tworzenia bogactwa.

Celem kształcenia w dziedzinie etyki jest umiejętność zrozumienia symbiotycznego związku istniejącego między biznesem a społeczeństwem (zwłaszcza w zakresie wymiarów moralnych) oraz świadomość że są one umieszczone w rękach właścicieli i kadry kierowniczej.

Decyzje liderów biznesu dotyczą nie tylko osób prawnych, ale także bezpośrednio i pośrednio zainteresowanych stron: klientów, pracowników, inwestorów, dostawców, rządów, obywateli i społeczności. Ponadto, nadużycie władzy przez liderów korporacyjnych podważa zaufanie społeczeństwa do biznesu, które jest niezbędne do zapewnienia sukcesu komercyjnego.

Podejmowanie etycznych decyzji

Kształcenie ma pozwolić na wypracowanie modelu podejmowania decyzji etycznych w taki sposób, by stać się efektywnym i skutecznym liderem biznesu. Etyczni przywódcy muszą być zarówno osobami moralnymi jak i moralnymi przywódcami. Liderzy by stać się liderami muszą uznać i przyjąć na siebie odpowiedzialność, że działają i są postrzegani jako etyczne autorytety.

Przygotowanie słuchaczy do etycznego podejmowania decyzji ma być kluczowym elementem kształcenia absolwent studiów Etyki w Biznesie i Administracji. Taka formuła studiów stanowi potencjalnie największą siłę motywującą do etycznego postępowania wszelkich organizacji biznesowych, administracyjnych i pozarządowych.

Etyczne przywództwo

Słuchacze nie będą liderami korporacyjnymi na początku swych karier. Muszą jednak rozumieć, że nawet jako zarządzający lub nadzorujący, mogą odgrywać kluczową rolę w etycznej firmie, poprzez wywieranie wpływu na swoich podwładnych.

Zarządzając i nadzorując muszą wykazać, że ich przywództwo jest otwarte, uczciwe, godne zaufania, dbające o pracowników, przez informowanie o etyce i wartościach, o roli modelu etycznego w firmie. Słuchacze często zdobywają informacje z mediów elektronicznych i w rezultacie, są sceptyczni wobec etyki biznesu.

* * *

Biorąc pod uwagę dzisiejsze wyzwania etyczne, etyka w biznesie i administracji jest naukową refleksją dotyczącą tego w jaki sposób osobiste normy moralne mają zastosowanie w działalności i w osiąganiu celów organizacji biznesowych i struktur administracji rządowej i organizacji pozarządowych.

 

Warunki rekrutacji

O przyjęcie na Podyplomowe Studia Etyka w Biznesie i Administracji mogą ubiegać się absolwenci szkół wyższych, którzy posiadają:

 • tytuł magistra
 • licencjat
 • stopień inżyniera