Do uzyskania doktoratu wymagane jest:

  • posiadanie dyplomu licencjatu kanonicznego przynajmniej z oceną dobrą;
  • uczęszczanie przez jeden rok na kursy i seminaria specjalistyczne;
  • opracowanie pod kierownictwem profesora dysertacji doktorskiej.

Pisanie pracy naukowej.

Uczestnik studiów zobowiązany jest w każdym roku do napisania pod kierunkiem wybranego promotora pracy naukowej (ok. 36 000 znaków) z dziedziny, w ramach której pisze pracę doktorską lub dziedziny pokrewnej. Temat pracy z podpisem wybranego promotora winien być podany ks. K. Szwarcowi lub ks. Z. Kubackiemu SJ, najpóźniej do końca stycznia. Promotorem pracy może być pracownik naukowy co najmniej z tytułem naukowym  doktora.

 

Regulamin  przyznawania  pomocy  materialnej  dla  doktorantów

 

Odpowiedzialni:

ks. dr Krzysztof Szwarc (kierownik)
ks. prof. dr hab. Zbigniew Kubacki SJ (z-ca kierownika)