COLLEGIUM BOBOLANUM oferuje sześcioletnie studia niestacjonarne w zakresie teologii dla wszystkich, którzy pragną pogłębić chrześcijańską wizję rzeczywistości, a z różnych względów nie mogą korzystać ze studiów dziennych. Studia kończą się uzyskaniem tytułu magistra. Dla chętnych Studia niestacjonarne przewidują także przygotowanie katechetyczno-pedagogiczne dla nauczycieli religii.

Zgodnie z obowiązującymi normami studia niestacjonarne mają ograniczoną liczbę zajęć – około 60 procent planu, przewidzianego dla studiów dziennych. Większy nacisk jest położony na indywidualną pracę studentów na podstawie zarówno zajęć, jak i literatury, wskazanej przez wykładowców.

Zajęcia odbywają się w soboty, trzy razy w miesiącu – w podanych niżej terminach. Zaliczenia poszczególnych lat studiów odbywają się w sesji egzaminacyjnej zimowej i letniej – na podstawie egzaminów, kolokwiów i prac kontrolnych. Na V roku studiów rozpoczyna się seminarium magisterskie, które ma prowadzić do napisania pracy, koniecznej do uzyskania tytułu magistra.

Kierownik
niestacjonarnych studiów teologii

ks. dr hab Piotr Kasiłowski SJ