Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Collegium Bobolanum jest uczelnią kościelną na prawach państwowych, działającą w oparciu o statuty zatwierdzone przez Stolicę Apostolską. Oferuje studia magisterskie, licencjackie (kanoniczne), doktoranckie, podyplomowe oraz kursy. Na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie mogą studiować osoby świeckie, księża, klerycy, siostry zakonne i członkowie zakonów oraz instytutów życia konsekrowanego.

Collegium Bobolanum stanowi więc część Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW), który składa się z dwóch kolegiów: Collegium Bobolanum (pod patronatem św. Andrzeja Boboli) i Collegium Joanneum (pod patronatem św. Jana Chrzciciela). PWTW w obecnej postaci został utworzony przez Stolicę Apostolską 3 maja 1988 roku; zatwierdzenie swej osobowości prawnej uzyskał w 1989 roku. Status PWTW jako szkoły wyższej oraz osobowość prawną każdej z Sekcji (każdego z Collegium) potwierdziły kolejne dokumenty: najpierw Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską 28 lipca 1993 roku, następnie Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencją Episkopatu Polski 1 lipca 1999 roku.

Status prawny Uczelni
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW) został erygowany przez Stolicę Apostolską dnia 3 maja 1988 r. dekretem N.866/87/12 Kongregacji Wychowania Katolickiego.
Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską oraz art. 23 ust. 2 z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 29, poz.154) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencja Episkopatu Polski działająca z mocy upoważnienia udzielonego jej przez Stolicę Apostolską uzgodniły, że Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie stanowi kościelną szkołę wyższą i posiada osobowość prawną oraz uprawnienia określone w umowie pomiędzy Rządem i Episkopatem z dnia 1 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 727). Uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopni magistra teologii. Prowadzi ponadto, na kierunku teologii, kanoniczne studium licencjackie, przewody doktorskie i habilitacyjne, nadając odpowiednie stopnie naukowe. 

Zobacz:

Aktualne informacje o Uczelni na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2016

Aktualny status prawny Uczelni, 2000 r.

Dnia 6 marca 2000 r. Decyzja Ministra Edukacji Narodowej (DNS-1-0145-56/AM/PWT/2000) przyznała prawo państwowe do prowadzenia studiów magisterskich teologii.

Dnia 29 lipca 1999 r.  Obwieszczenie Ministra Spraw Zagranicznych o wykonaniu Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. Nr 63, poz. 727): Zgodnie z art. 15 ust. 2 Konkordatu oraz art. 23 ust. 2 z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Rząd Rzeczypospolitej Polskiej i Konferencja Episkopatu Polski działająca z mocy upoważnienia udzielonego jej przez Stolicę Apostolską uzgodniły, że Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie stanowi kościelną szkołę wyższą i posiada osobowość prawną (każda sekcja) oraz uprawnienia określone w umowie pomiędzy Rządem i Episkopatem z dnia 1 lipca 1999 r. (Dz. U. Nr 63, poz. 727). Uczelnia posiada uprawnienie do nadawania stopni magistra teologii. Prowadzi ponadto, na kierunku teologii, kanoniczne studium licencjackie, przewody doktorskie i habilitacyjne, nadając odpowiednie stopnie naukowe.

Dnia 28 lipca 1993 r. podpisany Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską (art. 15 ust. 2) dał podstawę prawną aby kościelna szkoła wyższa mogła posiadać osobowość prawną oraz uprawnienia określone w umowie pomiędzy Rządem i Episkopatem.

Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska "Ex corde Ecclesiae" o uniwersytetach katolickich, Rzym, 15 sierpnia 1990 r.

Dnia 17 maja 1989 r. podpisana Ustawa o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 29, poz.154, art. 23 ust. 2) dał podstawę prawną aby kościelna szkoła wyższa mogła posiadać osobowość prawną oraz uprawnienia określone w umowie pomiędzy Rządem i Episkopatem.

Dnia 3 maja 1988 r. Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie (PWTW) został erygowany przez Stolicę Apostolską dekretem N.866/87/12 Kongregacji Wychowania Katolickiego.

Dnia 26 września 1984 r. Statuty Wydziału "Bobolanum" zostały uznane za zgodne z Konstytucją Apostolską "Sapientia Christiana" i ostatecznie zatwierdzone wraz ze wszystkimi poprzednimi prawami, jako Statuty otwartego Wydziału.

Jan Paweł II, Konstytucja Apostolska "Sapientia Christiana" o uniwersytetach i wydziałach kościelnych, Rzym, 15 kwietnia 1979 r.

Dnia 2 lutego 1973 r. Kongregacja Wychowania Katolickiego zatwierdziła na czas próby Statuty Wydziału. Zostały one opracowane według założeń Soboru Watykańskiego II i Normae quaedam. Wydział uzyskał prawo nadawania stopni doktora habilitowanego.

Św. Kongregacja Instytucji Katolickich, List dot. aggiornamento uniwersytetów katolickich, 30 listopada 1969.

Św. Kongregacja Instytucji Katolickich, Normae quaedam ad  Constitutionem Apostolicam Deus scienciarum Dominus de studiis academicis ecclesiasticis regognoscendam, Watykan, 1968.

Prawo nadane Wydziałowi zostało potwierdzone w 1934 r.

Po wydaniu Konstytucji Apostolskiej "Deus scientiarum Dominus" Święta Kongregacja do spraw Seminariów i Uniwersytetów przyznała Studium TJ w Prowincjach Polskich, na określony czas, prawo nadawania tytułów magistra i li-cencjata oraz stopni doktora.

Pius XI, Konstytucja Apostolska "Deus scientiarum Dominus" o uniwersytetach i wydziałach studiów kościelnych, Rzym, 24 maja 1931 r.

Dnia 9 listopada 1929 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej potwierdziła status szkoły wyższej. 

Dnia 27 lutego 1922 r. Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej nadała Teologicznemu Studium Towarzystwa Jezusowego w Polsce status szkoły wyższej.

Leon XIII - Encyklika "Aeterni Patris" o filozofii św. Tomasza z Akwinu, Rzym 4 sierpnia 1879.