► Regulamin opłat za studia w roku akademickim 2019/2020 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – COLLEGIUM BOBOLANUM
 
JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE Z TEOLOGII - 500 zł za semestr

STUDIA PODYPLOMOWE 
- Podyplomowe Studia Duchowości - 450 zł za semestr
- Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki - 550 zł za semestr
 
WOLNI SŁUCHACZE NA PODYPLOMOWYM STUDIUM  DUCHOWOŚCI
1 przedmiot w semestrze - 100 zł za semestr
2 przedmioty w semestrze - 150 zł za semestr
3 przedmioty w semestrze - 200 zł za semestr
Pełne uczestnictwo - 450 zł za semestr
 
NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY) - 500 zł za semestr

NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z TEOLOGII - 500 zł za semestr 
 
OTWARTE STUDIUM AKADEMICKIE 
1 przedmiot w semestrze - 100 zł za semestr
2 przedmioty w semestrze - 150 zł za semestr
3 i więcej przedmiotów w semestrze - 250 zł za semestr
 
JEZUICKI UNIWERSYTET III WIEKU - 150 zł za rok
 
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA CZESNE 
Czesne za rok - 31 października 2019
Czesne za semestr zimowy - 31 października 2019
Czesne za semestr letni - 26 marca 2020
 
OPŁATY ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH
Studia magisterskie i licencjackie - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
Studia podyplomowe, Otwarte Studium Akademickie, Jezuicki Uniwersytet III Wieku - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
Studia licencjackie kanoniczne i studia doktoranckie - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
 
POZOSTAŁE OPŁATY
Opłata wpisowa za jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne studia z teologii - 85 zł
Opłata wpisowa za studia stacjonarne I stopnia z politologii - 85 zł 
Opłata wpisowa za studia podyplomowe - 85 zł 
Opłata wpisowa za studia licencjatu kanonicznego i doktoranckie - 85 zł
Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł
Opłata za świadectwo ukończenia studiów licencjatu kanonicznego z teologii - 20 zł
Opłaty zgodne z § 53 ust. 1b i 1d Regulaminu studiów:
- powtarzanie przedmiotu z powodu niezadawalających wyników w nauce - 200 zł
- powtarzanie roku na studiach stacjonarnych - 1400 zł
- powtarzanie roku na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich z teologii - 1400 zł
- warunkowe dopuszczenie na następny semestr - 100 zł
Opłata za egzamin końcowy na studiach licencjatu kanonicznego - 230 zł
Jednorazowa opłata za legitymację studencką - 22 zł
Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Poz. 1861):
§ 36.
1. Opłaty wynoszą:
1) 4 zł – za wydanie indeksu;
2) 20 zł:
a)  za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:
– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,
– suplementu do dyplomu w języku obcym,
b)  za wydanie duplikatu:
–  dyplomu ukończenia studiów,
– suplementu do dyplomu;
3) 22 zł – za wydanie legitymacji studenckiej;
4) 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
2. Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
§ 38.
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł.

► Regulamin opłat za studia w roku akademickim 2018/2019 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – COLLEGIUM BOBOLANUM
 
JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE Z TEOLOGII - 700 zł za semestr

STUDIA PODYPLOMOWE 
- Podyplomowe Studia Duchowości - 450 zł za semestr
- Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki - 550 zł za semestr
 
WOLNI SŁUCHACZE NA PODYPLOMOWYM STUDIUM  DUCHOWOŚCI
1 przedmiot w semestrze - 100 zł za semestr
2 przedmioty w semestrze - 150 zł za semestr
3 przedmioty w semestrze - 200 zł za semestr
Pełne uczestnictwo - 450 zł za semestr
 
NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY) - 500 zł za semestr

NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z TEOLOGII - 500 zł za semestr 
 
OTWARTE STUDIUM AKADEMICKIE 
1 przedmiot w semestrze - 100 zł za semestr
2 przedmioty w semestrze - 150 zł za semestr
3 i więcej przedmiotów w semestrze - 250 zł za semestr
 
JEZUICKI UNIWERSYTET III WIEKU - 150 zł za rok
 
TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA CZESNE 
Czesne za rok - 31 października 2019
Czesne za semestr zimowy - 31 października 2019
Czesne za semestr letni - 26 marca 2020
 
OPŁATY ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH
Studia magisterskie i licencjackie - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
Studia podyplomowe, Otwarte Studium Akademickie, Jezuicki Uniwersytet III Wieku - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
Studia licencjackie kanoniczne i studia doktoranckie - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
 
POZOSTAŁE OPŁATY
Opłata wpisowa za jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne studia z teologii - 50 zł
Opłata wpisowa za studia stacjonarne I stopnia z politologii - 50 zł 
Opłata wpisowa za studia podyplomowe - 20 zł 
Opłata wpisowa za studia licencjatu kanonicznego i doktoranckie - 20 zł
Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł
Opłata za świadectwo ukończenia studiów licencjatu kanonicznego z teologii - 20 zł
Opłaty zgodne z § 53 ust. 1b i 1d Regulaminu studiów:
- powtarzanie przedmiotu z powodu niezadawalających wyników w nauce - 200 zł
- powtarzanie roku na studiach stacjonarnych - 1400 zł
- powtarzanie roku na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich z teologii - 1400 zł
- warunkowe dopuszczenie na następny semestr - 100 zł
Opłata za egzamin końcowy na studiach licencjatu kanonicznego - 230 zł
Jednorazowa opłata za legitymację studencką - 22 zł
Legalizacja dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą (§19 ust 2 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia z dnia 14 września 2011 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów) - 19 zł


Cudzoziemcy nie będący obywatelami krajów UE/EFTA wnoszą opłaty za studia stacjonarne w wysokości 100 zł za semestr lub odpowiednie kwoty podane wyżej dla studiów niestacjonarnych, podyplomowych, licencjackich i doktoranckich. 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zdarzeń losowych zainteresowany student może ubiegać się o rozłożenie opłat na raty lub ich zmniejszenie. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną studenta należy składać  w Sekretariacie Uczelni przed upływem terminu wniesienia opłat semestralnych lub rocznych. 

Wszystkie opłaty dokonywane są na wskazane konta uczelni. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę księgowania na koncie uczelni. 


Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Poz. 1861):
§ 36.
1. Opłaty wynoszą:
1) 4 zł – za wydanie indeksu;
2) 20 zł:
a)  za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:
– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,
– suplementu do dyplomu w języku obcym,
b)  za wydanie duplikatu:
–  dyplomu ukończenia studiów,
– suplementu do dyplomu;
3) 22 zł – za wydanie legitymacji studenckiej;
4) 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
2. Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
§ 38.
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł.Potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty należy okazać w Sekretariacie. Opłaty należy wpłacać na odpowiednie konto w zależności od rodzaju studiów:


- STUDIA STACJONARNE TEOLOGII, POLITOLOGII I PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

nr konta: 70 1130 1017 0020 1527 6120 0003

właściciel konta:
PWTW Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

bank:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

gotowe formularze wpłat albo przelewów na poczcie: można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać rozdzaj studiów (np. 'TS', 'POL', 'PCH') i rodzaj opłaty (np. 'wpisowe', 'za semestr', 'za rok').


- POZOSTAŁE RODZAJE STUDIÓW I INNE RODZAJE ROZLICZEŃ:

nr konta: 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005

właściciel konta:
PWTW Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

bank:
Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa

gotowe formularze wpłat albo przelewów na poczcie: można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać rozdzaj studiów (np. 'TN', 'JUTW', 'PSD') i rodzaj opłaty (np. 'wpisowe', 'za semestr', 'za rok').