► ZARZĄDZENIE nr 002/2020 REKTORA COLLEGIUM BOBOLANUM PWTW z dnia 27 kwietnia 2020 roku w sprawie zmian w Regulaminie Opłat na rok akademicki 2019/2020.

Biorąc pod uwagę szczególną sytuację materialną związaną z pandemią oraz rekomendacje Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (z dnia 18.03.2020) w sprawie pobierania opłat w II semestrze roku akademickiego 2019/2020 od studentów zarządzam:

- nie pobieranie opłat za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych;

- nie pobieranie opłat za dyplomy w języku angielskim;

- nie pobieranie opłat od cudzoziemców nie będących obywatelami krajów UE/EFTA za studia stacjonarne;

- zmniejszenie opłat za Podyplomowe Studia Duchowości do kwoty 200 zł za semestr (osobom, które dokonały pełnej wpłaty w wysokości 450 zł nadpłata zostanie zwrócona);

- zmniejszenie opłat za jednolite magisterskie studia niestacjonarne z teologii do kwoty 250 zł za semestr. Studentom ostatniego roku nadpłata zostanie zwrócona, zaś studentom pozostałych roczników, którzy dokonali pełnej wpłaty w wysokości 500 zł nadpłata zostanie przekazana na poczet przyszłorocznych opłat lub zwrócona zainteresowanym osobom na ich pisemną prośbę skierowaną do Księgowości Uczelni.

W przypadku trudnej sytuacji materialnej student studiów podyplomowych lub niestacjonarnych może zwrócić się do Rektora Collegium Bobolanum o całkowite zwolnienie z opłaty semestralnej.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 roku

► Regulamin opłat za studia w roku akademickim 2019/2020/2021 na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie – COLLEGIUM BOBOLANUM
 
JEDNOLITE MAGISTERSKIE STUDIA NIESTACJONARNE Z TEOLOGII - 500 zł za semestr

STUDIA PODYPLOMOWE 
- Podyplomowe Studia Duchowości - 450 zł za semestr
- Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki - 550 zł za semestr
 
WOLNI SŁUCHACZE NA PODYPLOMOWYM STUDIUM  DUCHOWOŚCI
1 przedmiot w semestrze - 100 zł za semestr
2 przedmioty w semestrze - 150 zł za semestr
3 przedmioty w semestrze - 200 zł za semestr
Pełne uczestnictwo - 450 zł za semestr
 
NIESTACJONARNE STUDIA LICENCJACKIE Z TEOLOGII (LICENCJAT KANONICZNY) - 500 zł za semestr

NIESTACJONARNE STUDIA DOKTORANCKIE Z TEOLOGII - 500 zł za semestr 

OTWARTE STUDIUM AKADEMICKIE 
1 przedmiot w semestrze - 100 zł za semestr
2 przedmioty w semestrze - 150 zł za semestr
3 i więcej przedmiotów w semestrze - 250 zł za semestr

JEZUICKI UNIWERSYTET III WIEKU - 150 zł za rok

TERMINY WNOSZENIA OPŁAT ZA CZESNE 
Czesne za rok - 31 października 2019
Czesne za semestr zimowy - 31 października 2019
Czesne za semestr letni - 26 marca 2020

OPŁATY ZA ZWŁOKĘ W PŁATNOŚCIACH
Studia magisterskie i licencjackie - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
Studia podyplomowe, Otwarte Studium Akademickie, Jezuicki Uniwersytet III Wieku - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki
Studia licencjackie kanoniczne i studia doktoranckie - 25 zł za każdy rozpoczęty miesiąc zwłoki

POZOSTAŁE OPŁATY
Opłata wpisowa za jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne studia z teologii - 85 zł
Opłata wpisowa za studia stacjonarne I stopnia z politologii - 85 zł 
Opłata wpisowa za studia podyplomowe - 85 zł 
Opłata wpisowa za studia licencjatu kanonicznego i doktoranckie - 85 zł
Opłata za świadectwo ukończenia studiów podyplomowych - 30 zł
Opłata za świadectwo ukończenia studiów licencjatu kanonicznego z teologii - 20 zł
Opłaty zgodne z § 53 ust. 1b i 1d Regulaminu studiów:
- powtarzanie przedmiotu z powodu niezadawalających wyników w nauce - 200 zł
- powtarzanie roku na studiach stacjonarnych - 1400 zł
- powtarzanie roku na niestacjonarnych jednolitych studiach magisterskich z teologii - 1400 zł
- warunkowe dopuszczenie na następny semestr - 100 zł
Opłata za egzamin końcowy na studiach licencjatu kanonicznego - 230 zł
Jednorazowa opłata za legitymację studencką - 22 zł
Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Poz. 1861):
§ 36.
1. Opłaty wynoszą:
1) 4 zł – za wydanie indeksu;
2) 20 zł:
a)  za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:
– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,
– suplementu do dyplomu w języku obcym,
b)  za wydanie duplikatu:
–  dyplomu ukończenia studiów,
– suplementu do dyplomu;
3) 22 zł – za wydanie legitymacji studenckiej;
4) 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
2. Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
§ 38.
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł.


Cudzoziemcy nie będący obywatelami krajów UE/EFTA wnoszą opłaty za studia stacjonarne w wysokości 100 zł za semestr lub odpowiednie kwoty podane wyżej dla studiów niestacjonarnych, podyplomowych, licencjackich i doktoranckich. 

W przypadku trudnej sytuacji materialnej lub zdarzeń losowych zainteresowany student może ubiegać się o rozłożenie opłat na raty lub ich zmniejszenie. Podanie wraz z dokumentami potwierdzającymi sytuację materialną studenta należy składać  w Sekretariacie Uczelni przed upływem terminu wniesienia opłat semestralnych lub rocznych. 

Wszystkie opłaty dokonywane są na wskazane konta uczelni. Za datę dokonania wpłaty uznaje się datę księgowania na koncie uczelni. 


Opłaty za wydanie oraz za uwierzytelnianie dokumentów wynikające z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie studiów (Poz. 1861):
§ 36.
1. Opłaty wynoszą:
1) 4 zł – za wydanie indeksu;
2) 20 zł:
a)  za wydanie odpisu innego niż wydany na podstawie art. 77 ust. 2 ustawy:
– dyplomu ukończenia studiów w języku obcym,
– suplementu do dyplomu w języku obcym,
b)  za wydanie duplikatu:
–  dyplomu ukończenia studiów,
– suplementu do dyplomu;
3) 22 zł – za wydanie legitymacji studenckiej;
4) 26 zł – za uwierzytelnienie dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 1 ustawy, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą.
2. Za wydanie duplikatu legitymacji lub indeksu pobiera się opłatę o połowę wyższą od opłaty za wydanie oryginału.
§ 38.
Opłata za przeprowadzenie rekrutacji na studia wynosi 85 zł.Opłaty należy wpłacać na odpowiednie konto w zależności od rodzaju studiów:

 

- STUDIA STACJONARNE TEOLOGII, POLITOLOGII I PEDAGOGIKI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ:

nr konta: 70 1130 1017 0020 1527 6120 0003

właściciel konta:
PWTW Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

bank:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

gotowe formularze wpłat albo przelewów na poczcie: można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać rozdzaj studiów (np. 'TS', 'POL', 'PCH') i rodzaj opłaty (np. 'wpisowe', 'za semestr', 'za rok'). 

 

 - STUDIA NIESTACJONARNE TEOLOGII, PODYPLOMOWE DUCHOWOŚCI, LICENCJAT KANONICZNY, SZKOŁA DOKTORSKA I INNE RODZAJE ROZLICZEŃ

nr konta: 03 2490 0005 0000 4530 4413 9005

właściciel konta:
PWTW Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61, 02-532 Warszawa

bank:
Alior Bank Spółka Akcyjna, Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 39a, 02-519 Warszawa

gotowe formularze wpłat albo przelewów na poczcie: można otrzymać w Sekretariacie lub pobrać: formularz wpłaty gotówkowej na poczcie albo formularz przelewu pocztowego. W tytule wpłaty/przelewu należy wpisać rozdzaj studiów (np. 'TN', 'JUTW', 'PSD') i rodzaj opłaty (np. 'wpisowe', 'za semestr', 'za rok').


 ► Potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty należy okazać w Sekretariacie.