Logo WNCBsmall

   wydawnictwo.bobolanum.pl

 

 

PROFIL WYDAWNICTWA

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum (WNCB) jest jednostką organizacyjną Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (PWTW) Collegium Bobolanum. WNCB zaczęło wydawać publikacje naukowe związane głównie z działalnością naukową PWTW.

Obecnie autorami publikacji w wielu językach są w dużej mierze pracownicy naukowi uczelni, ale również wybitni naukowcy z innych ośrodków naukowych i akademickich w kraju i z całego świata. Tematyka publikacji mieści się w zakresie:

- nauk humanistycznych (archeologia, filozofia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, nauki o kulturze i religii, nauki o sztuce),

- nauk społecznych (ekonomia i finanse, geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna, nauki o bezpieczeństwie, nauki o komunikacji społecznej i mediach, nauki o polityce i administracji, nauki o zarządzaniu i jakości, nauki prawne, nauki socjologiczne, pedagogika, prawo kanoniczne, psychologia)

- i ze szczególnym uwzględnieniem nauk teologicznych, jak również tematyki interdyscyplinarnej w tym obszarze.

Podział na dziedziny nauki i dyscypliny naukowe został przyjęty zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dn. 2018.09.20.

Publikacje wydawnictwa ukazują się w seriach wydawniczych oraz w osobnych studiach i czasopismach naukowych. WNCB wydaje kwartalnik naukowy "Studia Bobolanum" (www.bobolanum.pl) punktowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych. Dnia 27 marca 2019 r. zostało również zakwalifikowane do grona 500 czasopism do finansowania przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Wydawane pozycje są rozpowszechniane przez Wydawnictwo Rethos. Są też dostępne w wymianie międzybibliotecznej i międzyuczelnianej.

POLITYKA OPEN ACCESS

Wydawnictwo zapewnia natychmiastowy, otwarty dostęp do treści wszystkich publikowanych czasopism kierując się zasadą, że badania swobodnie dostępne zwiększają i przyśpieszają globalny rozwój nauki i wymianę wiedzy.

ZAPROSZENIE

Wyrażamy nadzieję, że nasz profil wydawniczy spotka się z Państwa życzliwym zainteresowaniem i zachęci do współpracy na rzecz poszukiwania i publikowania rzetelnej wiedzy naukowej.

Dyrektor
Wydawnictwa Naukowego
Colegium Bobolanum
dr Robert Wawer
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PUBLISHER'S PROFILE

The Scientific Publishing House Collegium Bobolanum (WNCB) is an organizational unit of the Pontifical Faculty of Theology in Warsaw (PWTW) Collegium Bobolanum. WNCB began publishing scientific publications related mainly to the scientific activity of the PWTW.

Currently, the authors of publications in many languages are largely university researchers, but also outstanding scientists from other scientific and academic centers in the country and from around the world. The subject of publication is within:

- the humanities (archeology, philosophy, history, linguistics, literature studies, culture and religion sciences, art sciences),

- social sciences (economics and finance, socio-economic geography and spatial management, security sciences, science on social communication and media, political and administrative studies, management and quality studies, legal sciences, sociological sciences, pedagogy, canon law, psychology),

- and with particular emphasis on theological sciences as well as interdisciplinary themes in this area.

The division into fields of science and scientific disciplines was adopted in accordance with the Regulation of the Minister of Science and Higher Education of 2018.09.20 (in Polish).

The publications of the publisher appear in publishing series, in separate studies, and scientific journals. WNCB publishes the scientific quarterly "Studia Bobolanum" (www.bobolanum.pl) scored by the Ministry of Science and Higher Education in accordance with the Communication of the Minister of Science and Higher Education of 31 July 2019 on the list of scientific journals (in Polish). On March 27, 2019, it was also qualified to a group of 500 magazines for funding by the Ministry of Science and Higher Education under the "Support for scientific journals" program (in Polish).

Published items are distributed by the Rethos Publishing House. They are also available in the interlibrary and inter-university exchange.

OPEN ACCESS POLICY

The publishing house provides immediate, open access to the content of all published magazines, guided by the principle that freely available research increases and accelerates the global development of science and the exchange of knowledge.

INVITATION

We hope that our publishing profile will meet your kind interest and encourage you to cooperate in the search and publication of reliable scientific knowledge.

Publishing Director
Robert Wawer, Th.D.

 

Procedura wydawnicza / Publication Procedure

Zasady etyki publikacyjnej / Ethical Regulations

Artykuł - wymogi edytorskie / The Article - Editorial Requirements

Monografia - wymogi edytorskie / The Monograph - Editorial Requirements

Procedura recenzji / Reviewing Procedure

 

Redakcja / Editorial Office:

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum
ul. Rakowiecka 61
02-532 Warszawa, Poland

tel: +48 783 526 956
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www:   wydawnictwo.bobolanum.pl

Dystrybucja / Distribution of Publications:

Wydawnictwo RHETOS
ul. Olecka 30
04-984 Warszawa, Poland

tel.: +48 228 490 271
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www:   rhetos.pl


Zapowiedzi wydawnicze / Announced Publications:

- Gianni La Bella, Jezuici. Od Vaticanum II do papieża Franciszka, tłum. Andrzej Koprowski (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2020), ISBN 978-83-952410-6-2.

- Rocznik Forum Iuridicum et Politicum 1 (2020) (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2020).

 


Ostatnio wydane pozycje / Recent Publications:

- prof. dr hab Krzysztof Pawlina (orcid: 0000-0002-3855-6720), Powołania kapłańskie AD 2020. (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa sierpień 2020), ISBN 978-83-952410-7-9.

PowKapOklPrzods PowKapOklTyls


- Kwartalnik Studia Bobolanum 31 (2020) 1 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa lipiec 2020), ISSN 1642-5650.

StBob 2020 1


- dr Ryszard Matejuk (orcid: 0000-0002-2020-9894), Doświadczenie misterium Eucharystii według Jerzego Klingera. (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa grudzień 2019), ISBN 978-83-952410-5-5.

2019Matejuk cover2
2019Matejuk cover1


- Kwartalnik Studia Bobolanum 30 (2019) 4 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa grudzień 2019), ISSN 1642-5650.

 StBob 2019 4


- Kwartalnik Studia Bobolanum 32 (2019) 3 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa październik 2019), ISSN 1642-5650.

 StBob 2019 3


- Kwartalnik Studia Bobolanum 31 (2019) 2 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa czerwiec 2019), ISSN 1642-5650.

StBob 2019 2


- Kwartalnik Studia Bobolanum 30 (2019) 1 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa kwiecień 2019), ISSN 1642-5650.

StBob 2019 1


- prof. dr Ladislav Csontos, The River from the Temple: The forms of retreats that helped to preserve the presence of the Jesuits in Slovakia during communist persecution (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2019), ISBN 978-83-952410-4-8.

201904 Csontoscover


- dr Vlastimil Dufka (orcid: 0000-0002-8424-5894), Canto sacro del XVII secolo e Cantus Catholici (1655) (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2019), ISBN 978-83-952410-1-7.

201901 Dufkacover


- prof. dr hab. Zbigniew Kubacki (orcid: 0000-0003-3574-7246), Wprowadzenie do teologii religii (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2019), ISBN 978-83-952410-2-4.

201812 Kubackicover


- dr Maciej Tomaszewski (orcid: 0000-0003-4740-1883), Wprowadzenie w studium teologii moralnej fundamentalnej: materiały pomocnicze (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2018), ISBN 978-83-952410-3-1.

201812 Tomaszewskicover


- Kwartalnik Studia Bobolanum 29 (2018) 4 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa grudzień 2018), ISSN 1642-5650.

201812 StBob 2018 4


- dr Rastislav Nemec (orcid: 0000-0002-6920-6395), Ockham on Ethics: Some Perspectives on the Context of Moral Issues (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa 2018), ISBN 978-83-952410-0-0.

201812 Nemec3


- Kwartalnik Studia Bobolanum 29 (2018) 3 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa październik 2018), ISSN 1642-5650.

201810 StBob 2018 3


- Kwartalnik Studia Bobolanum 29 (2018) 2 (Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, Warszawa czerwiec 2018), ISSN 1642-5650.

201806 StBob 2018 2