Logo WNCBsmall

 

    wydawnictwo.bobolanum.edu.pl

 

 

 Artykuł naukowy, by był przyjęty do recenzji, powinien:

 • być zawarty w jednym pliku w jednym z formatów: .doc .docx .odt .rtf
 • zawierać 20.000-60.000 znaków typograficznych (ze spacjami)
 • być napisany w jednym z języków: polskim, językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) i wybranych językach europejskich (słowacki, czeski, ukraiński, białoruski).

 A scientific article should:

 • be contained in one file in one of the formats: .doc .docx .odt .rtf
 • contain 20,000-60,000 typographic characters (with spaces)
 • be written in one of the following languages: Polish, congress languages (English, German, French, Spanish, Russian, Italian) and selected European languages (Slovak, Czech, Ukrainian, Belarusian).
 Artykuł powinien posiadać następującą strukturę:
 • Tytuł

  • czcionka pogrubiona
 • Imię i nazwisko autora

  • oryginalna pisownia uwzględniająca znaki narodowe
  • bez tytułów naukowych
  • bez dodatkowych skrótów za nazwiskiem
 • Afiliacja autora / Author's Affiliation

  • przynależność do instytutu naukowego lub uczelni
  • miasto, ewentualnie stan, państwo
 • Numer ORCID, pod którym autor jest zarejestrowany w bazie orcid.org

 • Streszczenie artykułu w języku polskim:

  • jeśli tytuł artykułu jest w języku obcym to streszczenie powinno być poprzedzone tytułem przetłumaczonym na j. polski, czcionka pogrubiona, wyśrodkowanie
  • początek streszczenia tytułujemy wyrównanym do środka słowem: Streszczenie
  • streszczenie powinno zawierać 1200-1500 znaków typograficznych (licząc ze spacjami)
 • Słowa kluczowe w języku polskim: 

  • podawanie słów kluczowych rozpoczyna zwrot "Słowa kluczowe:" po którym w tej samej linii wymienia się słowa kluczowe
  • podaje się pięć słów kluczowych w języku polskim opisujących zakres tematyczny artykułu
  • jedno słowo kluczowe może składać się z jednego lub dwóch wyrazów 
  • słowa kluczowe są oddzielone przecinkami
  • po ostatnim słowie kluczowym nie stawia się kropki, a zakończenie sygnalizuje się za pomocą pogrubionego i wyrównanego do środka znaku graficznego: * * *
 • Tekst artykułu:

  • tekst artykułu powinien być podzielony na co najmniej trzy części
  • każda z nich powinna zawierać tytuł czcionką pogrubioną
  • tytułów nie należy kończyć kropką
  • tytuł jest poprzedzany kolejną cyfrą arabską
  • należy stosować numerację cyfrową wielorzędową (1., 2., 3.; 1.1., 1.2.; 1.1.1., 1.1.2.) na oznaczenie każdej wyodrębnionej części tekstu
  • cytaty powinny być umieszczane zgodnie z podanym wzorcem cytowania
  • zakończenie sygnalizuje się za pomocą pogrubionego i wyrównanego do środka znaku graficznego: * * *
 • Przypisy: 

  • powinny być oznaczone w tekście numeracją ciągłą, cyfry arabskie
  • przypisy dolne powinny być zgodne z podanym wzorcem
 • Bibliografia: 

  • rozpoczyna ją wyśrodkowany nagłówek (czcionka pogrubiona) „Bibliografia” w języku akceptowanym przez Wydawnictwo
  • bibliografia wszystkich przywoływanych w tekście prac powinna być sporządzona zgodnie z podanym wzorcem bibliografii
  • cytowane pozycje są prezentowane w układzie alfabetycznym
 • Streszczenie artykułu w języku angielskim:

  • jeśli tytuł artykułu jest w języku innym niż angielski to streszczenie powinno być poprzedzone tytułem przetłumaczonym na j. angielski, czcionka pogrubiona
  • początek streszczenia tytułujemy wyrównanym do środka słowem: Summary
  • streszczenie powinno zawierać 1200-1500 znaków typograficznych (licząc ze spacjami)
 • Słowa kluczowe w języku angielskim: 

  • podawanie słów kluczowych rozpoczyna zwrot "Keywords:" po którym w tej samej linii wymienia się słowa kluczowe
  • podaje się pięć słów kluczowych w języku angielskim opisujących zakres tematyczny artykułu
  • jedno słowo kluczowe może składać się z jednego, dwóch lub trzech wyrazów 
  • słowa kluczowe są oddzielone przecinkami
  • po ostatnim słowie kluczowym nie stawia się kropki.

 The article should have the following structure:

 • Title

  • bold font
 • Author's name

  • original spelling including national characters
  • without academic titles
  • without additional abbreviations after the name
 • Author's affiliation

  • affiliation to a scientific institute or university
  • city, possibly state, state
 • ORCID Number under which the author is registered in the orcid.org database

 • Summary of the article in Polish:

  • if the title of the article is in a foreign language, the summary should be preceded by the title translated into Polish, bold, centering
  • the beginning of the abstract is titled by the word aligned to the center: Summary
  • the abstract should contain 1200-1500 typographic characters (including spaces)
 • Keywords in Polish:

  • entering keywords begins the phrase "Keywords:" followed by the same keywords
  • five Polish keywords are given describing the thematic scope of the article
  • one keyword can consist of one or two words
  • keywords are separated by commas
  • there is no dot after the last keyword, and the end is signaled by means of a bold graphic and aligned to the center: * * *
 • Text of the article:

  • the article should be divided into at least three parts
  • each of them should contain the title in bold
  • titles should not end with a full stop
  • the title is preceded by another Arabic numeral
  • use multi-row digital numbering (1., 2., 3; 1.1., 1.2; 1.1.1., 1.1.2.) to designate each extracted part of the text
  • quotes should be placed according to the given citation template
  • the ending is signaled by means of a bold graphic sign aligned to the center: * * *
 • Footnotes:

  • should be marked with continuous numbering in the text, Arabic numerals
  • footnotes should comply with the given template
 • Bibliography:

  • it begins with a centered heading (bold) "Bibliography" in a language accepted by the Publisher
  • bibliography of all papers cited in the text should be prepared in accordance with the given bibliography template
  • the quoted items are presented in alphabetical order
 • Summary of the article in English:

  • if the title of the article is in a language other than English, the summary should be preceded by the title translated into English, bold
  • the beginning of the abstract is titled by the word aligned to the center: Summary
  • the abstract should contain 1200-1500 typographic characters (including spaces)
 • Keywords in English:

  • entering keywords begins the phrase "Keywords:" followed by the same keywords
  • five keywords in English are described describing the thematic scope of the article
  • one keyword can consist of one, two or three words
  • keywords are separated by commas
  • the last keyword is not followed by a period