Logo WNCBsmall

  

    wydawnictwo.bobolanum.edu.pl

 

   

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum dba o wysoką jakość publikacji oraz ich rzetelność naukową. Zachowuje oraz egzekwuje przestrzeganie zasad etycznych w odniesieniu do autorów publikacji naukowych, redatora naczelnego i redakcji a także recenzentów. Poniższe zasady opracowano na podstawie zaleceń: The Scientific Publishing House (Wydawnictwo Naukowe) Collegium Bobolanum ensures high quality of publications and their scientific reliability. Preserves and enforces compliance with ethical principles in relation to authors of scientific publications, the editor-in-chief and editorial staff as well as reviewers. The following principles are based on recommendations: 

 

 

Obowiązki Autorów / Author's Requirements

 Autorstwo pracy:

Dowodem etycznych standardów redakcyjnych autora a także jego społecznej odpowiedzialności powinna być jawność informacji o podmiotach przyczyniających się do powstania publikacji naukowej Wydawnictwa Naukowego Collegium Bobolanum (wkład merytoryczny, rzeczowy, finansowy). Autorstwo powinno być ograniczone do tych osób, które znacząco przyczyniły się do pomysłu, projektu, wykonania lub interpretacji publikowanych wyników badań. Jako współautorzy powinny być wymienione wszystkie te osoby, które uczestniczyły w powstaniu pracy. W przypadku innych osób, które miały wpływ na znaczące aspekty artykułu naukowego, powinny być one wspomniane lub przedstawione jako współpracownicy. Autor powinien upewnić się, że wszyscy współautorzy zostali wymienieni w pracy, widzieli i zaakceptowali ostateczną wersję pracy oraz zgodzili się na jej przedłożenie do publikacji.

Ghostwriting oraz guest autorship stanowią przejaw nierzetelności naukowej. Ghostwriting oznacza, iż ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub nie wymienienia się jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. Guest authorship oznacza, iż udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum, celem zapewnienia rzetelnosci naukowej, wprowadza zaporę ghostwriting i guest authorship. Od autorów publikacji wymaga się ujawnienia wkładu poszczególnych autorów w powstanie publikacji (z podaniem ich afiliacji oraz kontrybucji, tj. informacji kto jest autorem koncepcji, założeń, metod wykorzystywanych przy przygotowaniu publikacji), przy czym główną odpowiedzialność ponosi autor zgłaszający komputeropis.

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum informuje, że wszelkie przypadki nierzetelności naukowej oraz nieuczciwości (ghostwriting i guest authorship), będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.). Redakcja będzie ponadto dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.

Wydawnictwo przypomina, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej twórczość naukowa podlega ochronie prawa cywilnego zgodnie z art. 23 i 24 Kodeksu Cywilnego, a nieetyczne działanie przywłaszczenia sobie albo wprowadzenie w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu podlega również odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 115 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4.02.1994.

 Authorship of the work:

The proof of ethical editorial standards of the author as well as his social responsibility should be disclosure of information about entities contributing to the creation of a scientific publication of Collegium Bobolanum Scientific Publishing (substantive, material, financial contribution). Authorship should be limited to those who significantly contributed to the idea, design, performance or interpretation of published research results. As co-authors should be listed all those who participated in the creation of the work. Other people who have influenced significant aspects of the research article should be mentioned or presented as collaborators. The author should make sure that all co-authors are mentioned in the work, see and accept the final version of the work and agree to submit it for publication.

Ghostwriting and guest autorship are a manifestation of scientific misconduct. Ghostwriting means that someone has made a significant contribution to the publication, without disclosing their participation as one of the authors or not mentioning their role in the acknowledgments contained in the publication. Guest authorship means that the author's participation is negligible or absent, and yet he is the author / co-author of the publication.

Scientific Publishing House Collegium Bobolanum, to ensure scientific reliability, introduces the ghostwriting and guest authorship firewall. The authors of the publication are required to disclose the contribution of individual authors to the creation of the publication (including their affiliation and contribution, i.e. information about who is the author of the concept, assumptions, methods used in the preparation of the publication), with the main responsibility being borne by the author submitting the computer.

Scientific Publishing House Collegium Bobolanum informs that all cases of scientific misconduct and dishonesty (ghostwriting and guest authorship) will be unmasked, including notification of relevant entities (institutions employing authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc.). The editors will also document any manifestations of scientific misconduct, especially violations and violations of ethics in science.

The publishing house reminds that in the territory of the Republic of Poland scientific works are protected by civil law in accordance with art. 23 and 24 of the Civil Code, and unethical act of appropriation or misleading as to the authorship of all or part of another person's work is also subject to criminal liability in accordance with art. 115 of the Copyright and Related Rights Act of 04/02/1994.

 Ujawnienie i konflikt interesów:

Autor powinien ujawnić wszelkie źródła finansowania projektów w swojej pracy, wkład instytucji naukowo-badawczych, stowarzyszeń i innych podmiotów oraz wszelkie istotne konflikty interesów, które mogą wpłynąć na jej wyniki lub interpretację.

 Disclosure and conflict of interest:

The author should disclose all sources of project financing in his work, the contribution of scientific research institutions, associations and other entities, as well as any significant conflicts of interest that may affect its results or interpretation.

 Standardy składania tekstu:

Materiały składane do publikacji przez Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum mogą być wyłącznie oryginalnymi dziełami, nie naruszającymi innych praw autorskich oraz dotychczas nie były one opublikowane i nie zostały złożone w innym wydawnictwie. Podawanie fałszywych lub świadomie nieprawdziwych stwierdzeń jest nieetyczne. Autor nie powinien publikować materiałów opisujących te same badania w więcej niż jednym czasopiśmie lub publikacji pierwotnej. Złożenie tej samej pracy do więcej niż jednej redakcji czasopisma jednocześnie stanowi postępowanie nieetyczne i jest niedozwolone. Za nieetyczne uznaje się także przedkładanie artykułu naukowego, będącego tłumaczeniem tekstu opublikowanego lub złożonego do redakcji innego czasopisma.

 Text submission standards:

Materials submitted for publication by Collegium Bobolanum Scientific Publishing House may only be original works, not infringing other copyrights, and so far they have not been published and have not been submitted by another publishing house. Giving false or knowingly false statements is unethical. The author should not publish materials describing the same research in more than one journal or original publication. Submitting the same work to more than one editorial office at the same time is unethical and is not allowed. It is also unethical to submit a scientific article that is a translation of a text published or submitted to the editor of another magazine.

 Dostęp do danych i utrzymanie danych:

Autor powinien dostarczyć dane nieprzetworzone dotyczące pracy przedłożonej do recenzji lub powinien być gotowy umożliwić dostęp do takich danych. Powinien ponadto zachować te dane przez rok od momentu publikacji.

 Access to data and data retention:

The author should provide raw data on the work submitted for review or should be ready to provide access to such data. He should also keep this data for one year from publication.

 Błędy wykryte po złożeniu tekstu:

W przypadku, gdy po złożeniu artykułu autor odkryje błąd lub nieścisłość w tekście, ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie redakcji.

 Errors discovered after submitting the text:

If, after submitting the article, the author finds a mistake or inaccuracy in the text, he is obliged to immediately notify the editor of this fact.

 Oryginalność, plagiat i autoplagiat:

Autor przekazuje do redakcji wyłącznie oryginalną pracę. Powinien upewnić się, że nazwiska autorów cytowanych w pracy i/lub fragmenty prac cytowanych dzieł zostały w prawidłowy sposób zacytowane lub wymienione.

Autor przekazując materiał do publikacji w wydawnictwie nie popełnia autoplagiatu, którym jest powtórne opublikowanie fragmentów własnych wcześniej opublikowanych utworów jako utworów nowych, bez podania o tym informacji.

Brak oryginalności, plagiat i autoplagiat są traktowane jako zachowania nieetyczne i nieakceptowalne. Wszelkie przypadki naruszenia wskazanych powyżej zasad etycznych stanowią przesłankę odrzucenia materiału przekazanego do publikacji.

 Originality, plagiarism and self-plagiarism:

The author submits only the original work to the editor. He should make sure that the names of the authors cited in the work and / or fragments of works of the cited works were correctly quoted or mentioned.

By submitting material for publication in the publishing house, the author does not commit self-plagiarism, which is the re-publication of fragments of his own previously published works as new works, without providing information about it.

Lack of originality, plagiarism and self-plagiarism are treated as unethical and unacceptable behavior. All violations of the above ethical principles constitute a condition for rejection of material submitted for publication.

 

Obowiązki redakcji / Editorial Office Requirements

 Odpowiedzialność za publikowane teksty:

Redaktor naczelny ma obowiązek stosowania się do aktualnego stanu prawnego w zakresie zniesławienia, naruszenia praw autorskich i plagiatu. Ponosi on także odpowiedzialność za decyzje dotyczące opublikowania złożonych publikacji. Decyzja o publikacji oparta jest na recenzjach, opinii redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjnego. Na decyzję o publikacji wpływa też ryzyko w zakresie naruszenia praw autorskich i innych praw własności intelektualnej, plagiatu lub autoplagiatu oraz wątpliwości, odnoszące się do autorstwa lub współautorstwa artykułu.

 Responsibility for published texts:

The editor-in-chief is obliged to comply with the current legal status regarding defamation, copyright infringement and plagiarism. He is also responsible for the decisions to publish the submitted publications. The decision to publish is based on reviews, the opinion of the thematic editor and the editorial board. The decision to publish is also affected by the risk of copyright and other intellectual property rights, plagiarism or self-plagiarism and doubts about the authorship or co-authorship of the article. 

 Bezstronność:

W procesie podejmowania decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu danego tekstu naukowego istotna jest oryginalność, jakość naukowa oraz spójność z profilem wydawnictwa i tematyką czasopisma, nie zaś pochodzenie autora pracy, jego narodowość, przynależność etniczna, poglądy polityczne, płeć, rasa czy wyznanie. W zakresie przeciwdziałania dyskryminacji redakcja przestrzega Konstytucji RP oraz prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 Impartiality:

In the decision-making process of accepting or rejecting a given scientific text, originality, scientific quality and consistency with the publishing house's profile and subject matter are important, not the origin of the author's work, his nationality, ethnicity, political views, gender, race or religion. In the area of anti-discrimination, the editors comply with the Polish Constitution and the law in force on the territory of the Republic of Poland.

 Poufność:

W celu zapewnienia obiektywnej i rzetelnej oceny artykuły są recenzowane z zachowaniem reguły podwójnej anonimowości przez dwóch niezależnych recenzentów (double-blind review). Informacje pozyskane w procesie oceny publikacji, jak również odrzucone monografie, artykuły, bądź ich fragmenty, nie mogą być wykorzystane w badaniach własnych przez członków redakcji bądź recenzentów, bez wyraźnej i pisemnej zgody autora.

 Confidentiality:

In order to ensure an objective and reliable assessment, the articles are reviewed in accordance with the principle of double anonymity by two independent reviewers (double-blind review). Information obtained in the process of publication evaluation, as well as rejected monographs, articles or fragments thereof, cannot be used in own research by editorial staff or reviewers without the express and written consent of the author.

 Zapobieganie konfliktowi interesów:

Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum nie wyznacza na recenzentów osób, które pozostają w stosunku bezpośredniej podległości służbowej z autorami tekstów lub w innych bezpośrednich relacjach osobistych.

 Conflict of interest prevention:

Scientific Publishing House Collegium Bobolanum does not appoint as reviewers people who are in a direct business relationship with the authors of the texts or in other direct personal relationships.

 

Obowiązki recenzentów / Reviewer's Requirements

 Decyzje redakcyjne:

Recenzent wspiera redaktora naczelnego, redaktora tematycznego oraz kolegium redakcyjne w podejmowaniu decyzji redakcyjnych. Recenzja pełni funkcję opiniodawczą, co oznacza, że ostateczną decyzję dotyczącą przyjęcia tekstu do druku podejmuje kolegium redakcyjne.

 Editorial decisions:

The reviewer assists the editor-in-chief, thematic editor and editorial board in making editorial decisions. The review is consultative, which means that the final decision regarding the acceptance of the text for printing is made by the editorial board.

 

 Terminowość:

Recenzent, który nie może zrecenzować pracy w wyznaczonym terminie, powinien niezwłocznie poinformować o tym kolegium redakcyjne.

 Punctuality:

A reviewer who cannot review the work within the prescribed period should immediately inform the editorial board.

 Obiektywizm:

Recenzje powinny być wykonane obiektywnie, w zgodzie ze standardami etycznymi, w oparciu o argumenty naukowe, w celu podniesienia wartości naukowej tekstu. Krytykę personalną autora uznaje się za niewłaściwą. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy, popierając je odpowiednimi argumentami.

 Objectivism:

Reviews should be done objectively, in accordance with ethical standards, based on scientific arguments, in order to increase the scientific value of the text. The author's personal criticism is considered inappropriate. Reviewers should clearly express their views, supporting them with appropriate arguments.

 Poufność:

Wszystkie recenzowane prace traktowane są jako dokumenty poufne. Nie można ich okazywać osobom trzecim, dyskutować na ich temat poza kolegium redakcyjnym. Nie mogą być też one wykorzystywane przez recenzenta dla uzyskania jakichkolwiek korzyści.

 Confidentiality:

All reviewed papers are treated as confidential documents. They cannot be shown to third parties, discussed about them outside the editorial board. Nor can they be used by the reviewer for any benefits.

 Anonimowość:

Wszystkie recenzje wykonywane są anonimowo. Wydawnictwo Naukowe Collegium Bobolanum i redakcje podległych czasopism nie udostępniają danych autorów recenzentom.

 Anonymity:

All reviews are made anonymously. Scientific Publishing House Collegium Bobolanum and the editors of subordinate journals do not disclose the authors' data to reviewers.

 Konflikt interesów:

Recenzenci nie powinni recenzować prac, w stosunku, do których występuje konflikt interesów wynikający z relacji z autorem, firmą lub instytucją związanymi z pracą.

 Conflict of interest:

Reviewers should not review papers for which there is a conflict of interest arising from a relationship with the author, company or institution related to the work.

 Weryfikacja oryginalności tekstu:

Recenzent powinien poinformować redakcję o naruszeniach standardów etycznych przez autora tekstu (jeśli takie mają miejsce), w tym o każdym znaczącym podobieństwie, częściowym pokrywaniu się treści recenzowanej pracy z jakąkolwiek inną opublikowaną i znaną mu pracą lub o podejrzeniu plagiatu czy autoplagiatu.

 Verification of the originality of the text:

The reviewer should inform the editorial office of violations of ethical standards by the author of the text (if any), including any significant similarity, partial overlap of the content of the reviewed work with any other published and known work, or of suspected plagiarism or autoplagiarism.