Logo WNCBsmall

 

    wydawnictwo.bobolanum.edu.pl

 

 

 

 Monografia, by była przyjęta do recenzji, powinna:

 • być zawarta w dwóch plikach: jeden plik tekstu monografii w jednym z formatów: .doc .docx .odt .rtf .pdf, drugi plik okładki monografii w jednym z formatów .doc .docx .odt .pdf
 • mieć numerację stron ciągłą, cyfry arabskie przy górnych zewnętrzych krawędziach strony
 • być napisana w jednym z języków: polskim, językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, rosyjski, włoski) lub wybranych językach europejskich (słowacki, czeski, ukraiński, białoruski).

 The monograph, to be accepted for review, should:

 • be contained in two files: one monograph text file in one of the formats: .doc .docx .odt .rtf .pdf, the other monograph cover file in one of the formats .doc .docx .odt .pdf
 • have continuous page numbers, Arabic numerals at the top outer edges of the page
 • be written in one of the following languages: Polish, congress languages (English, German, French, Spanish, Russian, Italian) or selected European languages (Slovak, Czech, Ukrainian, Belarusian).
 Monografia powinna posiadać następującą strukturę:
 • Tytuł:

  • czcionka pogrubiona
 • Imię i nazwisko autora:

  • oryginalna pisownia uwzględniająca znaki narodowe
  • bez tytułów naukowych
  • bez dodatkowych skrótów za nazwiskiem
 • Numer ORCID, pod którym autor jest zarejestrowany w bazie orcid.org

 • Spis treści:

  • należy stosować tę samą numerację i rozdziałów i podrozdziałów co w tekście monografii
  • zaleca się stosować numerację cyfrową wielorzędową (1., 2., 3.; 1.1., 1.2.; 1.1.1., 1.1.2.) na oznaczenie każdej wyodrębnionej części tekstu
 • Tekst monografii: 

  • tekst monografii powinien być podzielony na co najmniej trzy rozdziały
  • każdy z nich powinien zawierać tytuł czcionką pogrubioną
  • tytułów nie należy kończyć kropką
  • tytuł jest poprzedzany kolejną cyfrą arabską
  • należy stosować numerację cyfrową wielorzędową (1., 2., 3.; 1.1., 1.2.; 1.1.1., 1.1.2.) na oznaczenie każdej wyodrębnionej części tekstu
  • cytaty powinny być zamieszczane zgodnie z podanym wzorcem cytowania
  • zakończenie sygnalizuje się za pomocą pogrubionego i wyrównanego do środka znaku graficznego: * * *

 • Przypisy: 

  • powinny być oznaczone w tekście numeracją ciągłą, cyfry arabskie
  • przypisy dolne powinny być zgodne z podanym wzorcem przypisów
 • Bibliografia: 

  • bibliografia wszystkich przywoływanych w tekście prac jest zamieszczona na końcu monografii i sporządzona zgodnie z podanym wzorcem
  • cytowane pozycje są prezentowane w układzie alfabetycznym
  • poprzedza je nagłówek „Bibliografia”
 • Streszczenie monografii:

  • streszczenie powinno zawierać ok. 2000 znaków typograficznych (licząc ze spacjami)
 • Biogram:

  • powinien zawierać ok. 1000-1800 znaków typograficznych (licząc ze spacjami)
  • zaleca się by biogram zawierał zwięzłej formie bloki prezentujące aktualne i najważniejsze informacje o autorze: (a) imię i nazwisko, (b) stopnie naukowe, wykształcenie, kwalifikacje, (c) działalność naukowa, (d) publikacje, (e) członkostwo w stowarzyszeniach i organizacjach, (f) odznaczenia i nagrody
  • może zawierać zdjęcie autora
 The monograph should have the following structure:
 • Title:

  • bold font
 • Author's name and surname:

  • original spelling including national characters
  • without academic titles
  • without additional abbreviations after the name
 • ORCID Number under which the author is registered in the orcid.org database

 • Table of Contents:

  • the same numbering and chapters and subsections should be used as in the text of the monograph
  • it is recommended to use multi-row digital numbering (1., 2., 3; 1.1., 1.2; 1.1.1., 1.1.2.) to designate each extracted part of the text
 • Text of the monograph:

  • the text of the monograph should be divided into at least three chapters
  • each of them should contain the title in bold
  • titles should not end with a full stop
  • the title is preceded by another Arabic numeral
  • use multi-row digital numbering (1., 2., 3; 1.1., 1.2; 1.1.1., 1.1.2.) to designate each extracted part of the text
  • quotes should be placed in accordance with the given citation template
  • the ending is signaled by means of a bold graphic sign aligned to the center: * * *
 • Footnotes:

  • should be marked with continuous numbering in the text, Arabic numerals
  • footnotes should comply with the given footnote template
 • Bibliography:

  • a bibliography of all the works cited in the text is provided at the end of the monograph and prepared in accordance with the given template
  • the quoted items are presented in alphabetical order
  • it is preceded by the heading "Bibliography"
 • Summary of the monograph:

  • the abstract should contain about 2000 typographic characters (including spaces)
 • Biography:

  • should contain about 1000-1800 typographic characters (including spaces)
  • it is recommended that the biography contain concise form presenting current and the most important information about the author: (a) name, (b) degrees, education, qualifications, (c) scientific activity, (d) publications, (e) membership in associations and organizations, (f) decorations and awards
  • may contain a photo of the author