Logo WNCBsmall

  

    wydawnictwo.bobolanum.edu.pl

 

 

Redakcja określa następujące kryteria wstępne kwalifikowania przedłożonych tekstów naukowych do publikacji:

1. Propozycja wydawnicza powinna być zgodna z naukowym profilem Wydawnictwa. Powinna stanowić twórcze wyjaśnienie problemu badawczego, prezentować przegląd stanu badań w danym zakresie, a także być edycją źródłową. Tekst powinien być napisany poprawnie językowo i stylistycznie. Wydawnictwo nie wydaje pozycji publicystycznych.

2. Redakcja przyjmuje wyłącznie teksty oryginalne, do tej pory nie publikowane.

3. Odrzucane są propozycje artykułów niezgodne z wymogami edytorskimi.

4. Odrzucane są teksty łamiące zasady etyki publikacyjnej, m.in. naruszające cudze prawa własności intelektualnej (plagiat), bądź będące autoplagiatem.

5. Do Redakcji należy przesłać drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:
- tekst do publikacji w jednym z formatów: .doc .docx .odt .rtf .pdf
- wypełnione, podpisane i zeskanowane Oświadczenie autorskie.

6. Autor otrzyma potwierdzenie odebrania tekstu w redakcji, a tekst zostaje zbadany pod kątem plagiatu, a następnie poddany procedurze recenzowania.

7. Autor otrzyma wynik procedury sprawdzającej i recenzowania.

8. W przypadku otrzymania pozytywnej recenzji do Redakcji należy przesłać drogą elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. skan uzupełnionej i podpisanej umowy licencyjnej.

9. Opracowania zakwalifikowane do druku podlegają redakcji naukowej oraz korekcie językowej i technicznej. Redakcja zastrzega sobie prawo zmian w tytułach oraz poprawek redakcyjnych zgodnie ze standardami wydawniczymi. Przesłane materiały nie będą zwracane autorom.

The editors define the following pre-criteria for qualifying submitted scientific texts for publication:

1. The publishing proposal should be consistent with the publisher's scientific profile. It should provide a creative explanation of the research problem, present a review of the state of research in a given field, and be a source edition. The text should be written correctly in language and style. The publisher does not publish journalistic items.

2. The Editorial Board accepts only original texts, not yet published.

3. Proposals that do not comply with editorial requirements are rejected.

4. Texts violating the principles of publication ethics are rejected, including infringing other people's intellectual property rights (plagiarism) or being self-plagiarism.

5. To the Editorial Office should be sent by e-mail to Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.:
- text to be published in one of the formats: .doc .docx .odt .rtf .pdf
- completed, signed and scanned Copyright Statement.

6. The author will receive confirmation of receipt of the text in the editorial office, and the text is examined for plagiarism and then subjected to a reviewing procedure.

7. The author will receive the result of the checking and reviewing procedure.

8. If you receive a positive review, please send an email to the publisher's email address: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. a scan of the completed and signed license agreement.

9. Studies qualified for printing are subject to scientific editing as well as language and technical correction. The editors reserve the right to change titles and editorial corrections in accordance with publishing standards. Submitted materials will not be returned to the authors.