Logo WNCBsmall

 

    wydawnictwo.bobolanum.edu.pl

 

 

1. Kolegium redakcyjne ocenia proponowany tekst pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Do oceny każdej publikacji powołanych zostaje, co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki naukowej afiliowanej przez autora publikacji.

3. Autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (double-blind review). W pozostałych przypadkach recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów.

4. Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem, dotyczacym dopuszczenia tekstu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. Kryteria zakwalifikowania lub odrzucenia publikacji są dostępne w załączniku instrukcja recenzji.

6. Kontroli poprawności stosowanych przez autorów metod statystycznych dokonuje redaktor statystyczny.

7. Nazwiska recenzentów dla poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

8. Redakcja podkreśla, iż ghostwriting oraz guest authorship jest uznane za przejaw nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych, itp.).

9. Procedura recenzowania artykułów w czasopismach wydawanych przez Wydawnictwo jest zgodna z zaleceniami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zawartymi w Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce.

1. The editorial board evaluates the proposed text in formal and substantive terms.

2. At least two independent reviewers from outside the scientific unit affiliated by the author of the publication shall be appointed to evaluate each publication.

3. The authors and reviewers do not know their identities (double-blind review). In other cases, the reviewer signs a declaration of no conflict of interest.

4. The review has a written form and ends with an unequivocal application regarding the admission or rejection of the text.

5. The criteria for qualifying or rejecting publications are available in the attachment review instruction.

6. The statistical editor checks the correctness of the statistical methods used by the authors.

7. The names of the reviewers of individual publications are not disclosed.

8. The editors emphasize that ghostwriting and guest authorship is considered a manifestation of scientific misconduct, and all detected cases will be unmasked, including notification of relevant entities (institutions employing authors, scientific societies, associations of scientific editors, etc.).

9. The procedure for reviewing articles in journals issued by the Publisher is in line with the recommendations of the Ministry of Science and Higher Education contained in Good practices in review procedures in science (in Polish)