Profil wykładowcy PWTW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Artur Filipowicz SJ

Tytuł/stopień naukowy: doktor

 

Zainteresowania badawcze:

 • Teologia moralna
 • Bioteologia
 • Biopolityka
 • Etyka polityczna
 • Etyka bezpieczeństwa

 

Programy zajęć dydaktycznych:

 • Bioteologia medyczna
 • Bioteologia ekologiczna
 • Bioteologia ludzkiej płciowości
 • Etyka bezpieczeństwa
 • Moralne wyzwania współczesności

Wybrane publikacje naukowe:

 • „Śmierć jako anty-fizyka »rzeczy ostatecznych«”. W Zrozumieć śmierć człowieka, redakcja Paweł Łuków, 31-50. Warszawa: Polskie Stowarzyszenie Koordynatorów Transplantacyjnych, 2015.
 • „Kapilarność biowładzy w biopolitycznym dyskursie Michela Foucault”. Studia Bobolanum 26, nr 2 (2015): 71-92.
 • „Biopolityka: genealogia pojęcia”. Studia Bobolanum 25, nr 3 (2014): 161-172.
 • „Wiara na rozdrożach współczesnej bioetyki”. Studia Aloisiana, nr 4 (2014): 43-55.
 • „Biokorupcja jako zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa”. W Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa, redakcja Marek Adamkiewicz, 33-39. Warszawa: Wydawnictwo WAT, 2012.
 • „Biopsychiczne dylematy stosowania technik »in vitro«”. W Zmagania początku tysiąclecia, redakcja Michał Gierycz, Jan Grosfeld, 81-88. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012.
 • „Diagnoza bioaksjologii społeczeństw europejskich – aspekty instytucjonalne i mentalno-kulturowe”. W Od akcesji do prezydencji. Kościół katolicki w Polsce i Unia Europejska, redakcja Piotr Burgoński, Sławomir Sowiński, 169-194. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011.
 • „Sztuczne zapłodnienie pozaustrojowe »in vitro« – biomedyczne dylematy medycyny reprodukcyjnej”. Pediatria Polska, nr 3 (2009): 274-287.
 • „Czy jesteśmy odpowiedzialni za winy naszych przodków?”. Przegląd Powszechny, nr 4 (2009): 35-44.
 • Korupcja w biopolityce. Próba identyfikacji i klasyfikacji problemu”. W Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, redakcja Aniela Dylus, Andrzej Rudowski, Marcin Zaborski, 130-135. Wrocław: Ossolineum, 2006.
 • Josef Fuchs. Kroczyć śladami Chrystusa”. W Leksykon wielkich teologów XX/XXI wieku, redakcja Józef Majewski, Jarosław Makowski, 125-132. T. 2. Warszawa: Biblioteka „Więzi”, 2004.
 • Bioetyka. Dialog w obronie życia. Warszawa: Bobolanum, 2002.

 

Pełnione funkcje:

 • Sekretarz Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie Collegium Bobolanum (2012-2014)
 • Kierownik Studiów Niestacjonarnych PWTW Collegium Bobolanum (2011-nadal)
 • Kierownik Podyplomowych Studiów dla Nauczycieli Etyki PWTW Collegium Bobolanum (2011-nadal)
 • Zastępca redaktora naczelnego kwartalnika Studia Bobolanum (2001-2011); redaktor tematyczny (2012–2013); członek Kolegium Redakcyjnego (2014-nadal)
 • Członek Rady Biblioteki Bobolanum (2005-nadal)

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych:

 • Stowarzyszenie Teologów Moralistów
 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
 • Sekcja Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej
 • Warszawskie Towarzystwo Teologiczne
 • International Political Science Association
 • International Council of Global Bioethics