Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Maciej Tomaszewski SJ

Tytuł/stopień naukowy: 
magister rybactwa śródlądowego, magister filozofii, magister teologii; licencjat teologii, 
doktor teologii - rozprawa pt.
Znaczenie użycia terminu anima dla obrony i promocji
«podmiotu chronionego» we współczesnym nauczaniu Magisterium Kościoła.
Studium teologicznomoralne
”, obroniona 17.11.2015, zatwierdzona
przez Radę Wydziału 16.12.2015
.
 
Zainteresowania badawcze:

Nauczanie Magisterium Kościoła dotyczące zagadnień, które znajdują się na styku teologii moralnej i antropologii teologicznej - dziedzina określana jako antropologia moralna. Ciągłość doktryny moralnej Kościoła wobec rozwoju biotechnologii.

 

Programy zajęć dydaktycznych:

  • Studia dzienne (specjalność teologia ogólna) – «Teologia moralna fundamentalna I i II».
  • Niestacjonarne (zaoczne) studia teologii – «Seminarium – teologia moralna».
  • Podyplomowe Studia dla Nauczycieli Etyki – «Antropologia a etyka».
  • Studia dzienne (specjalność teologia ogólna) - «Teologia moralna szczegółowa I» 

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

  • „Magistero Ecclesiale e le scienze biomediche”, Studia Bobolanum 4 (2007), s. 89-99.

  • “I ragioni d’illiceità di aborto secondo documenti scelti della Chiesa Cattolica”, Studia Bobolanum 4 (2008), s. 149-177.

  • „O zróżnicowaniu desygnatów terminu „ekologia” z okazji czterdziestej rocznicy ogłoszenia św. Franciszka z Asyżu patronem ekologów”, Studia Bobolanum 31 nr 1 (2020): 155-185.

  • „Grzech w Autobiografii św. Ignacego z Loyoli z perspektywy Traktatu o roztropności św. Tomasza z Akwinu", Studia Bobolanum 33 nr 2 (2022): 95-117.

 

Pełnione funkcje: Asystent