Profil wykładowcy AKW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Piotr Kasiłowski

Tytuł/stopień naukowy: doktor habilitowany

 

Zainteresowania badawcze:

Egzegeza NT, Ewangelie synoptyczne, Ewangelia Jana, Listy Pawła, List do Hebrajczyków

 

Programy zajęć dydaktycznych:

Nowy Testament I – Ewangelie synoptyczne I

Nowy Testament II – Ewangelie synoptyczne II

Nowy Testament III – Lisy pawłowe i katolickie

Nowy Testament IV – pisma Janowe

Wybrane zagadnienia teologiczno-moralne w Liście św. Jakuba

Duchowość biblijna

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

 • Przykazanie miłości Boga i miłości bliźniego w tradycji synoptycznej, WST 10 (1997) 141-150. (streszcz. w jęz. ang.)
 • Zapowiedź śmierci Jezusa a postawy uczniów w Mk 8,27-10,52, „Bobolanum” 8 (1997) 111 –125. (streszcz. w jęz. fr.)
 • Człowiek według błogosławieństw (Mt 5,3-10), „Bobolanum” 9 (1998) 83-94. (sreszcze. W jęz. fr.)
 • Kuszenie Jezusa, PP 1998 nr 3, 265-283. (streszcz. w jęz. fr.)
 • Modlitwa w Ewangelii św. Marka, „Bobolanum” 9,2 (1988) 319-337. (streszcz. w jęz. fr.)
 • How to be Wealthy? The Letter of James and the Problem of Wealth, „Folia Orientalia”, vol. XXXIV (1998) 35-44.
 • Pochwała wiary (Hbr 11), „Bobolanum” 10,2 (1999) 291-324. (streszcze. w jęz. fr.)
 • Działanie Ducha, PP 1999, nr 5, 140-155. (streszcz. w jęz. fr.)
 • Dialog z judaizmem, w: Znaki nadziei trzeciego tysiąclecia, red. J. Bolewski, Kraków 1999, 69-70.
 • „Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski” (Mt 5,48). Naśladowanie Ojca w Ewangelii Mateusza, w: Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem (Iz 64,7). Biblia o Bogu Ojcu, red. F. Mickiewicz, J. Warzecha, Warszawa 1999, 187-204.
 • Mojżesz i Chrystus w Liście do Hebrajczyków, w: Słowo Twoje jest Prawdą, red. W. Chrostowski, Warszawa 2000, 142-170.
 • Ammonimento contro un possibile peccato ‘volontario’, w: Studies on the Bible, red. F. Sieg, P. Kasiłowski, T. Kot, „Bobolanum”, Warszawa 2000, 17-72.
 • Problem tożsamości Jezusa w Ewangelii św. Marka, w: Duch i Oblubienica mówią: Przyjdź, red. W. Chrostowski, Warszawa 2001, 170-189.
 • Nie tak jak Ezaw (Hbr 12,14-17), „Studia Bobolanum” 1/2 (2001) 83-110. (streszcz. w jęz. ang.)
 • Wolność w Nowym Testamencie, StBob 2 (2003) 53-74. (streszcz. w jęz. ang.)
 • Zwiastowanie Łk 1,26-38, w: Słowo Pojednania, red. J. Warzecha, Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004, 163-178.
 • Powołanie Mateusza (Mt 9,9-13), w: „Oto idę”, red. W. Chrostowski, Vocatio, Warszawa 2005, 227-256.
 • Przybycie Jezusa do Jerozolimy (Mk 11,1-10), Studia Diecezji Radomskiej, 7 (2005) 51-70.
 • Interpretacja Mt 19,16-21 w:  „Veritatis splendor” i w egzegezie, w: Joannes Paulus II – in memoriam, red. W. Chrostowski, wydaw. UKSW, Warszawa 2006, 137-165.
 • Wesele w Kanie Galilejskiej (J 2,1-11), StBob 2 (2006) 123-148.
 • Powrót do Biblii, w: Wierność dzisiaj. Powrót do korzeni, pod red. J. Augustyna, K. Osucha, WAM, Kraków 2007, 15-40.
 • „Miłość” w Nowym Testamencie, w: Przyjąć miłość i we wszystkim miłować. Wokół Kontemplacji dla uzyskania miłości św. Ignacego Loyoli, pod. red. W. Królikowskiego, WAM, Kraków 2008, 15-36.
 • Paweł na czasy współczesne, StBob 1 (2010) 17-26.
 • O demonach i egzorcyzmach w Biblii, Przegląd Powszechny 3 (1063) 2010, s. 19-30.
 • Egzorcyzm w Gerazie (Mk 5,1-20), w: Trud w Panu nie jest daremny (por. 1Kor 15,58), red. W. Linke, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2010, 277-299.
 • Ewangelizacja w Antiochii Pizydyjskiej (Dz 13,13-52), w: Ex Oriente Lux, red. W. Chrostowski, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2010, 205-232.
 • Jezus wobec śmierci innych ludzi, Przegląd Powszechny 11 (1071) 2010, 49-58.
 • Diabeł i aniołowie w kuszeniu Jezusa, Życie Duchowe 66 (2011), 11-17.
 • Wskrzeszenie Łazarza (J 11,1-44), w: Więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli w braniu, t. 2 red. B. Strzałkowska, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2011, 822-848.
 • Odpuszczenie grzechów (aphesis hamartion) w Dziejach Apostolskich, w: Nie wstydzę się Ewangelii, red. W. Chrostowski, Warszawa 2011, 220-242.
 • Kobieta kananejska i jej wielka wiara (Mt 15,21-28), w: Patrzmy na Jezusa, który nam w wierze przewodzi, red. W. Chrostowski, B. Strzałkowska, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2012, 250-274.
 • Działalność Pawła i Barnaby w Listrze (Dz 14,8-20), w: Będziecie moimi świadkami, red. M. Basiuk, A. Malina, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, Warszawa 2012, 148-172.
 • Przypowieść o synu marnotrawnym (Łk 15,11-32), StBob 3 (2014), 85-110.

 

Pełnione funkcje

 • Kierownik ds. studiów niestacjonarnych

 

Przynależność do stowarzyszeń naukowych

 • Stowarzyszenie Biblistów Polskich