Profil wykładowcy PWTW – Collegium Bobolanum

Imię i nazwisko: Stanisław ORMANTY TChr

Tytuł/stopień naukowy: profesor PWTW, doktor habilitowany

 

Zainteresowania badawcze

Geneza i formacja Ewangelii; Metodologia Nowego Testamentu (Metoda historii tradycji; Metoda historii form; Metoda historii redakcji; Historia oddziaływania tekstu; Proforystyka; Ewangelie jako „katechezy” inicjacji chrześcijańskiej; Ewangelia według św. Marka).

 

Program zajęć dydaktycznych

Ewangelie synoptyczne; Teologia Biblijna, Wstęp Ogólny do Pisma  św.;  Seminarium naukowe.

 

Najważniejsze publikacje naukowe:

Pozycje książkowe:

  • Perspektywy teologiczne Ewangelii wg. Św. Marka. Wybrane zagadnienia, Tarnów  2006.
  • Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne… Komentarze biblijne do czytań na  rok „A”, Poznań 2007.
  • Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne… Komentarze biblijne do czytań na  rok „C”, Poznań 2013.

Artykuły naukowe:

  • „Konieczność chrztu i wiary do zbawienia w kontekście Mk 16, 16. W : Nowy Testament a Religie”, red. I. Ledwoń,  KUL 2011, s. 233-261.

 

Pełnione funkcje

  • Od 1998 – 2004 adiunkt w Zakładzie Nauk Biblijnych (Nowego testamentu) Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Równocześnie wykładowca w  Wyższym Seminarium Duchownym Towarzystwa Chrystusowego w Poznaniu; w  Wyższym Seminarium Duchownym w Kaliszu; w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Karmelitów w Poznaniu.
  • Od 2004  - adiunkt na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Sekcja św. Andrzeja Boboli.
  • Od 2006 – profesor nadzwyczajny na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie. Sekcja św. Andrzeja Boboli.

 

Przynależność do stowarzyszeń

  • Członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich